Arviointi

Osaaminen osoitetaan suorittamalla opintojakson alussa nimetyt tehtävät sekä kirjallinen ja/tai suullinen koe. Kaikki valinnaiset opintojaksot arvioidaan kolmiportaisesti asteikolla tyydyttävä (T1), hyvä (H2), kiitettävä (K3).