Kasvua, oppimista ja kehittymistä yhteistyöllä

Jyväskylän koulutuskuntayhtymässä vieraili jokin aika sitten Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen. Hän korosti elinikäistä oppimista ja sitä, että tulevaisuudessa yhä enemmän osaaminen ja kyky oppia uutta ratkaisee. Heinosen mukaan myös toiminnan fokusta tulee siirtää yksilökehittämisestä yhteisön toimintakykyyn. Yhteisöjen, kuten työpaikan, oppiminen tulee entistäkin olennaisemmaksi, koska työ ei pysy enää samana. Tällöin työstä oppiminen ja työssä oppiminen tulee keskiöön.

Työpaikalla tapahtuva oppiminen on oppisopimuskoulutuksen peruspilareita. Aidoissa työelämän tilanteissa ja ympäristöissä oppiminen ja osaamisen osoittaminen laajenevat myös muuhun ammatilliseen koulutukseen tulevan lainsäädäntöuudistuksen myötä. Työpaikalla tapahtuva koulutus, sen suunnittelu ja toteutus edellyttävät osapuolten tiivistä vuoropuhelua ja yhteistä ymmärrystä toiminnan merkityksestä.

Jotta työnantaja lähtee kouluttamaan oppisopimuksella, hänellä on oltava siihen yritystoiminnan kannalta järkevä peruste; joko yritys tarvitsee lisää työvoimaa tai yrityksessä on tarve uudelle osaamiselle liiketoiminnan ja kasvun tueksi. Oppisopimuksesta on oltava lisäarvoa. Opiskelija taas hakee elämäntilanteeseensa tai opiskelutyyliinsä soveltuvinta tapaa opiskella ja työpaikkakouluttajan on nähtävä ohjauksen rooli omakseen. Työpaikkakouluttajan tehtävä tuo työntekijälle myös lisäosaamista, jota yritys voi hyödyntää työntekijöiden perehdyttämisprosesseissa yleisemminkin. Tietopuolisen koulutuksen opettajalla on tutkinnon ja alansa asiantuntijan rooli oppisopimusprosessissa – mutta jos hän oikein mahdollisuuden oivaltaa, hänelle avautuu samalla areena oppia ja päivittää omaa osaamistaan kohdatessaan alansa työelämä ja sen osaamistarpeet.  Oppisopimuskoulutuksen asiantuntijoiden tehtävänä on näiden eri merkitysten ja roolien intressien yhteensovittaminen. Toiminnassa korostuu vuorovaikutussuhteiden merkitys oppimisen ja toimivan yhteistyön kannalta.

Työyhteisöissä tapahtuvassa oppimisessa kaikki voittavat. Tämä takaa onnistuneen ja laadukkaan työpaikalla tapahtuvan oppimisen.

Tehdään kasvua yhdessä!
Toukokuun terveisin Kaija Haapasaari

Asiakaslähtöisiä ratkaisuja oppisopimuksella

Oppisopimuskeskus toteutti työnantajakyselyn 1250 yhteistyökumppanilleen helmikuussa 2017. Palaute oli imarteleva: kyselyn mukaan 93 % oli sitä mieltä, että oppisopimus on erinomainen keino kehittää työntekijöiden osaamista. Samaisen kyselyn mukaan oppisopimuskeskus on erinomainen kumppani työn ja osaamisen kehittämisessä, 91 % vastaajista oli tätä mieltä. Oppisopimuskeskuksessa kuuntelemme työnantajan tarpeita ja palautetta herkällä korvalla ja nöyrällä mielellä. Palvelun toimivuus ja kumppanuus punnitaan jokaisessa asiakaskohtaamisessa.

Työelämän muutos ja kasvava kilpailu tuovat yrityksiin tarpeen jatkuvalle henkilöstön kehittämiselle ja osaamisen päivittämiselle. Ammattitaitoisen henkilöstön kouluttamiseksi tarvitaan joustavia, räätälöityjä ratkaisuja, joista neuvotellaan asiakkaita kuunnellen. Oppisopimustoiminta on nopeatempoista ja työelämän kysyntään vastataan viipyilemättä. Koulutuspalvelut tulee viedä työpaikoille yhä enenevässä määrin – käytännön ja teorian kun oppii monesti parhaiten yhdessä. Oppisopimuskoulutus on yhteistyöstä ja onnistumisen ratkaisee eri toimijoiden asiakaslähtöinen yhteistyö ja palveluasenne.

Uudistuvaa ammatillista koulutusta haastaa vaade työpaikalla tapahtuvan oppimisen lisäämisestä. Oppisopimuksella on paljon hyviä käytänteitä ja toimivia malleja – nämä on nyt otettava laajempaan käyttöön ja hiottava vieläkin asiakaslähtöisempiä palveluratkaisuja. Tämä on mahdollista nähdäkseni vain, jos vieläkin paremmin kuuntelemme työelämää ja niitä näkökulmia, joita siellä koulutuspalvelun tuottamiseen on.

Lopuksi haastekampanja: Monikulttuurisuus on yhä lisääntyvä elementti yhteiskunnassamme, osaammeko hyödyntää maahanmuuttajien osaamista ja kulttuurista kokemusta? Mitä se voisi tarkoittaa liiketoiminnan ja työyhteisön näkökulmasta?  Onko yrityksessänne mahdollisuus palkata oppisopimuksella maahanmuuttajataustainen henkilö? Olemaan yhteydessä moniin työpaikkoihin – todennäköisesti myös sinun –  ja tiedustelemme halukkuuttanne tarjota n. puolen vuoden työsuhde oppisopimuksella maahanmuuttajataustaiselle henkilölle. Tarjoamme normaalin oppisopimusprosessin lisäksi tukea ammattisuomen kehittymiseen sekä taloudellisia tukimahdollisuuksia työsuhteen käynnistymiseksi.

Keväisin terveisin Kaija Haapasaari
kaija.haapasaari(at)jao.fi
puh. 040 341 5180

Osuvasti oppisopimuksella

Koulutuksen saatavuus ja alueellinen kattavuus ovat ammatillisen koulutuksen järjestämisen peruspilareita. Lausuntokierroksella olevassa hallituksen esityksessä laiksi ammatillisesta koulutuksesta tähän ollaan esittämässä huolestuttavia heikennyksiä. Koulutuksen järjestäjän koulutustehtävässä rajattaisiin koulutuksen järjestäminen tiettyihin lueteltuihin tutkintoihin – oppisopimuskoulutuksen kohdalla tässä ei olisi poikkeusta. Kyseenalaista on kaikkineen, onko yhä nopeammin muuttuvassa maailmassa hyvä ratkaisu luetella rajattu määrä tiettyjä tutkintoja ja sitoa koulutuksen järjestäjän toimintaa niihin, vai pitäisikö opiskelijoiden, alueen työelämän ja elinkeinoelämän tarpeet olla se ohjuri, joka ohjaa järjestettävää koulutusta?

Kuluvana vuonna Jyväskylän oppisopimuskeskus on palvellut alueensa yrityksien ja työpaikkojen koulutustarpeita 141 eri tutkinnon tuottaman osaamisen avulla. Mukana on myös eri tutkinnon osien tarjonta sekä räätälöityjä ei -tutkintoon johtavia lisäkoulutuksia silloin, kun tutkintotarjonta ei vastaa yrityksen osaamistarpeeseen. Koulutuksen järjestäjän palveluvalikossa oppisopimuskoulutus on toiminut työkaluna, jonka avulla on voitu laajentaa mahdollisuutta palvella myös niitä yritysten tarpeita, joihin omien oppilaitosten koulutustarjonta ei vastaa. Oppisopimuskeskus on voinut ostaa palveluja muilta koulutuksen järjestäjiltä ja näin turvata alueen yrityksille koulutuksen saatavuuden. Yritysten aikaa on säästynyt, kun heidän ei ole tarvinnut itse kartoittaa missä, milloin ja kuka koulutusta järjestää. Oppisopimuskeskus on myös neuvotellut koulutuksen kustannukset yritysten puolesta ja näin on pidetty kustannusten kohoaminen kurissa.

Oppisopimuskeskukset ovat toimineet koulutuksen järjestäjän yhtenä luukkuna yrityksiin päin ja monissa paikoin tätä toimintamallia on jo laajennettu, kun on perustettu ns. työelämäpalveluita, joiden ydintehtävänä on työelämä-asiakkaan näkökulmasta helpottaa ja sujuvoittaa osaamisen kehittämisen palvelujen saatavuutta.

Oppisopimuskoulutus on ollut kysyntälähtöinen ja kustannustehokas tapa tuottaa elinkeinoelämän tarpeiden mukaiset koulutukset alueelle – nopeasti reagoiden ja ilman raskaita rakenteita. Tämän toiminnan tulee voida olla mahdollista myös tulevaisuudessa ammatillisen koulutuksen reformin jälkeen.

-Kaija Haapasaari

Yrityksen näkökulma ratkaisee

Rekrytoinnin tuki

Viime vuonna oppisopimuskoulutuksella uuden työpaikan sai 217 henkilöä. Tänä vuonna uusia työpaikkoja tulee syntymään jopa enemmän. Ammatillisen koulutuksen työkalupakissa on siis ammatillisen koulutuksen järjestämismuoto, joka tuottaa samanaikaisesti uusia työpaikkoja, veronmaksajia, rekrytointiratkaisuja yrityksille ja uutta osaamista työpaikoille. Ja tekee tämän kaiken kustannustehokkaasti. Rekrytoiduista myös koulutuksen jälkeen työsuhteessa jatkaa yli 75 %.

TE-toimiston myöntämä palkkatuki on ollut hyvä lisä madaltamaan työnantajien kynnystä rekrytoida oppisopimuksella työtön henkilö. Uusien osaajien tarve on kuitenkin yrityksissä ratkaisevin tekijä, ja viime vuonna oppisopimuksen avulla uuden työsuhteen saaneista puolet käynnistyivät ilman palkkatukea. Haluamme ajatella, että keskisuomalaiset yritykset ovat valinneet oppisopimuskoulutuksen yhdeksi rekrytointikanavakseen.  Tätä ajattelua tukee myös Elinkeinoelämän keskusliiton toteuttama henkilöstö – ja koulutustiedustelu oppisopimuksen käytöstä ja sen kehittämistarpeita jäsenyritystensä keskuudessa (EK:n henkilöstö-ja koulutustiedustelu, maaliskuu 2016).  Joka kolmas yritys piti oppisopimusta erinomaisena väylänä rekrytoida uusia osaajia ja kouluttaa heidät yrityksen tarpeiden mukaisesti.  Selvityksen mukaan tärkein syy oppisopimuksen käyttöön on yrityksen henkilöstön osaamisen kehittäminen.

Yrityksen näkökulman huomioiminen ratkaisee oppisopimuskoulutuksessa

Koulutusmuoto sopii niin nuorille kuin aikuisille – työnantajan näkökulmasta sopiville ja oikealla asenteella varustetuille henkilöille. Halukkaita oppisopimusopiskelijoita on, mutta vasta työnantajan kuuleminen ratkaisee mahdollistuuko käytännönläheinen opintopolku. Työelämän ja työpaikkojen ajatteleminen opiskelija- ja oppimisympäristökeskeisesti on analogiassa sanontaan käärmeestä ja pyssystä. Työnantajan tarpeet ja koulutuksen tuoma lisäarvo yritykselle ovat työsuhdeperusteisessa koulutuksessa keskeisiä. Oppisopimuskoulutuksella ratkaisemme työelämän moninaisia osaamishaasteita. Näin vuorovaikutus ja kuunteleva keskusteluyhteys ovat hommassa a ja o.   Tärkeää on jatkossakin tukea opiskelija-asiakasta hakeutumisessa ja työnhakuvalmiuksissa mutta opiskelijavalinnan ja päätöksen koulutuksen mahdollistamisesta tekee työnantaja.  Uutta roolia oppisopimustoimijat voisivat ottaa oppisopimukseen halukkaiden ja työpaikkojen välisestä matchingistä.

Mihin menet oppisopimuskoulutus?

Ammatillista koulutusta tullaan uudistamaan lähiaikoina voimakkaasti. Leikkaukset edellä toteutettava ammatillisen koulutuksen reformi tulee uudistamaan koulutusta ohjaavaa lainsäädäntöä ja rahoitusjärjestelmää ja sen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2018 alusta. Uudistuvan lainsäädännön valmistelussa oppisopimuskoulutus näyttäisi säilyvän työsuhdeperusteisena ammatillisen koulutuksen järjestämismuotona, jonka rinnalla koulutussopimusmallia kehitetään erityisesti nuorten työpaikalla tapahtuvan oppimisen lisäämiseksi. Osaamisperusteisuus, asiakaslähtöisyys ja työpaikalla tapahtuva oppiminen tulevat korostumaan kaikessa ammatillisessa koulutuksessa. Oppisopimuskoulutus on tätä jo lähtökohtaisesti. Koulutusta säätelee työelämän kysyntä ja seuraamalla mihin ja mille aloille rekrytoivia oppisopimuksia syntyy, saadaan ennakointitietoa työmarkkinoiden tilasta.  Myös työelämän muuttuvat ammattitaitovaatimukset ja moninaiset osaamistarpeet välittyvät oppisopimuskoulutuksen avulla koulutuksen järjestäjille, kun työpaikoille räätälöidään esim. useammasta tutkinnosta poimituista tutkinnon osista muodostuvia osaamiskokonaisuuksia.

Ammatillisen koulutuksen kokoaminen yhteisen ohjaus-,rahoitus- ja toimintalainsäädännön alle tulee keventämään hallintoa ja mahdollistaa keskittymisen asiakkaan palveluprosessien hoitamiseen.

Palvelulupauksemme mukaisesti etsimme aina sinun tarpeisiisi sopivimman ratkaisun – jatkossakin.

Tutustu uutiskirjeeseemme ja lue kolmen yrityksen tarina, miten oppisopimus toimi heidän kohdallaan.

-Kaija Haapasaari