Aihearkisto: Kauneusala

Opiskelijan oppimispäiväkirjan ohjaus

Jyväskylän ammattiopiston hiuskillan opettajan ajatuksia oppimispäiväkirjan ohjaamisesta.

Opiskelijoille on hyvä tehdä oppimispäiväkirjan tarpeellisuutta ymmärrettäväksi, etenkin jos tekeminen ei jostain syystä motivoi. Pohdin ja tutkin opettajaa tätä asiaa ja löysin muutaman hyvän pointin, joiden kautta aion avata koko oppimispäiväkirja asiaa opiskelijoilleni. Laitan sen teille myös, jos olette saman ongelman kanssa painineet.

Oppimispäiväkirjat ( blogit)

Mikä/ mitä varten?

Oppimispäiväkirja on kurssilla tapahtuvan oppimisen arviointikalu. Oppimispäiväkirja kuvaa kunkin opiskelijan oppimisen yksilöllisiä puolia, joten sille ei myöskään voi asettaa tiettyä mallia. Tiettyjä suuntaviivoja ja yleisohjeita kuitenkin voidaan antaa.

Oppimispäiväkirja ei ole ” mitä ajattelin tänään”- päiväkirja tai kokoelma puhtaaksikirjoitettuja luentomuistiinpanoja, vaan olennaista siinä on itsereflektio, oman oppimisprosessin hahmottaminen, oman osaamisen ja oppimistavoitteiden analysointi. Oppimispäiväkirja antaa mahdollisuuden miettiä missä ollaan ja mihin pitäisi päästä.

Oppimispäiväkirjana opiskelija yhdistelee uutta kurssilla oppimaansa aiempiin tietoihinsa ja kokemukseensa.

Ohjeita kirjoittamiseen

Oppimispäiväkirjaa on tarkoitus kirjoittaa säännöllisesti, viikottain. Oppimispäiväkirjaa ei siis voi kirjoittaa kurssin lopussa juuri ennen palautuspäivä, koska sen on tarkoitus olla oppimisprosessin kuvaus.

Arviointi

Oppimispäiväkirjanprosessin tarkoituksena on oppia esittämään/ kuvaamaan asioita omin sanoin, yhdistelemään kurssilla opittua aiempaan tietoon, soveltamaan, analysoimaan, pohtimaan ja arvioimaan tietoa.

Ajattelua voisi kuvata käyttäen verbejä, jotka kuvaavat ajattelua eri tasoilla.

Tieto. Näytä, että tiedät.
Ymmärrys. Näytä, että ymmärrät.
Sovellus. Näytä, että pystyt käyttämään oppimaasi.
Analyysi. Näytä, että pystyt löytämään olennaiset asiat.
Synteesi. Näytä, että pystyt luomaan ajatuksia ja kokonaisuuksia.
Arviointi. Näytä, että pystyt arvioimaan ideoita, tietoa, menettelyjä ja ratkaisuja.

Oppimispäiväkirjan hyötyjä

– asioiden säännöllinen käsittely edistää oppimista-oppimispäiväkirjan teko kannustaa tähän, (vertaa kirjatentin pänttääminen edellisenä iltana).
– itsereflektiotaito kehittyy – tärkeä työelämätaito

Ammattiopistossa opiskelijalla on vastuu omasta oppimisestaan. Tämä edellyttää mm. Itsereflektiokykyä, kykyä seurata ja arvioida omaa oppimistaan, tunnistaa kehittämiskohteita ja paikata niitä. HOPS- prosessi lähtee tästä samasta ajatuksesta, joten oppimispäiväkirja voidaan nähdä tavallaan fokusoituneena, kurssikohtaisena HOPSina.

Hiuskillassa oppimispäiväkirjan muodoksi on valittu blogi, joka toimii arvioinnin työkaluna. Blogi toteutetaan blogger-pohjaan, jotta sitä voi hyödyntää myös opiskelun päätyttyä. Blogi toimii erinomaisena oman osaamisen ja oppimisen markkinointi työkaluna esim.töitä haettaessa valmistumisen jälkeen. Hyvin perusteltuna oppimispäiväkirjan voi tehdä vihkoon, käsin jonka palauttaa viikottain opettajalle.

Etutorin kokemuksia kiltailusta

Kiltakoulutus käynnistyi Jyväskylän ammattiopistossa syksyllä 2014. Hius-, kauneus- ja vaatetusalan etutorin näkökulmasta kiltamaisten toimintatapojen käyttöönotto on ollut vilkasta kaikilla aloilla. Vaatetusalan kiltamallissa on painottunut uusiin toimitiloihin siirtyminen, ja mallin suunnittelu samoihin tiloihin siirtyvien, muiden toimijoiden kanssa. Kauneusalan alkuvaiheissa ovat painottuneet blogityöskentely ja videoiden tuottaminen. Vauhdikkaimmin kiltamalli on käynnistynyt hiusalalla, joka on liittynyt Kiltakouluihin mukaan, ja heille on suunniteltu alaa kuvaava logo.

Yhteisenä nimittäjänä em. aloille on ollut oppilaitoksen ylläpitämän, WordPress-pohjan luominen ja käyttöönotto kevään ja syksyn 2014 aikana. Julkaisualustat ovat alakohtaisia ja avoimia. Kaikilla kyseisen alan opettajilla on käyttö- ja muokkaamisoikeudet blogeihin. Blogit löytyvät seuraavien linkkien takaa:

WordPress-alustan perustoiminnot tulivat tutuiksi melko nopeasti. Haastavinta suunnitteluvaiheessa oli valikkorakenteen muokkaaminen niin, että se palvelisi opiskelijoita parhaalla mahdollisella tavalla. Vaihtoehtoina oli joko opetussuunnitelman rakenteen mukainen, tai sitten vuosittain ja jaksoittain etenevä jäsennys. Päädyimme jälkimmäiseen, koska mielestämme se tuki paremmin tietojen löydettävyyttä.

Sivuja ja jaksoja linkittäessäni havaitsin, että valikkorakennetta olisi mahdollista keventää. Tällöin yksi alavalikkorivistö jäisi pois, mikä tukee paremmin aineiston luettavuutta etenkin silloin, kun sitä selaillaan mobiililaitteella. WordPress-pohjien rakennetta ja sisältöä kehitetään kuluvan lukukauden aikana vastaamaan paremmin opiskelijoiden, mutta myös opiskelijoiden tarpeita.

Hius-, kauneus- ja vaatetusaloilla blogipohjan perusrakenne on sama, mutta niiden sisällössä painottuu alakohtaiset erot. Yhdistäviä sisältöjä ovat mm. alakohtaiseen opiskeluun, yrittäjyyteen, Taitaja-toimintaan, hankintapaikkoihin ja työssäoppimiseen liittyvä aineisto. Seuraava vaihe on atto-aineiden integrointi sujuvaksi osaksi blogityöskentelyä.

Alkuvaiheessa myös Petäjäveden toimipisteen, tekstiili- ja vaatetusalan artesaani koulutus oli tuottamassa sisältöä Vaatetin-blogiin, mutta suunnitelmat muuttuivat matkan varrella.  Artesaani-koulutukselle päätettiin luoda oma WordPress-alusta, koska alusta palvelisi paremmin kokonaisuudessaan koko artesaani-koulutusta ja heidän opetussuunnitelmansa sisältöjä.

Syksyllä 2014 lähes kaikki, muoti- ja kauneusalojen ryhmät päättivät kirjoittaa blogimuotoista oppimispäiväkirjaa. Useimmat opiskelijat ovat luoneet pohjansa Bloggeriin tai Weeblyyn. Blogityöskentelyn tavoitteena on tarjota avoin ja oppimispäiväkirjamainen työskentelytapa, johon kuvataan omaa oppimista kuvin, tekstein ja videoin. Blogien visuaalisessa ulkoasussa painottuu opiskelijan persoonallisuus ja ammattiala.

Sisällön tuottamisessa on alakohtaisia eroja ja painotuksia, mutta päivitysten lähtökohtina voidaan pitää lyhyitä tiedonhakutehtäviä ja tuotteen valmistusprosessin kuvaamista. Aineistoa tuotetaan koko opintojen ajalta. Muutama jatkava ryhmä on rajannut blogityöskentelyn tietyn projektin tai opinnäytteen koostamiseen.

Myös videoiden tuottaminen on lisääntynyt syksyn kuluessa selvästi. Videointikohteina ovat olleet eri työvaiheet, -tavat ja -välineet. Aineistoa on koostettu Ipadeilla ja oppilaiden omilla mobiililaitteilla kuten älypuhelimilla. Ohjelmistoista suositumpia ovat olleet Imovie ja Movie Maker, joilla kuvat ja videonpätkät on koottu toimiksi esityksiksi. Valmiit videot on varastoitu joko Moniviestimeen tai YouTubeen tai omiin salaisiin arkistoihin.

Muista some-välineistä suosituimpia ovat olleet Facebook ja WhatsApp. Facebookia on käytetty luokkakohtaisen informointiin, työssäoppimisen ohjaamiseen ja oppimateriaalin jakamiseen. WhatsAppia on hyödynnetty informointi- ja asiakastyöskentelyvälineellä. Eri välineet tarjoavat hieman erilaisia toimintamahdollisuuksia. Olennaista toimivan ja käyttötarkoitukseen soveltuvan välineen valinnassa on myös ryhmän mielipide ja näkökannat. Jokainen opettaja on ottanut käyttöön ne sosiaalisen median välineet, jotka tuntuvat tukevat parhaiten omaa pedagogista toimintamalliaan.

Yhteistyö on sujunut melko mutkattomasti ja uusia ideoita on syntynyt vauhdilla. Uusien toimintatapojen omaksuminen on vaatinut opettajilta epämukavuusalueella toimimista ja uskallusta hypätä uutteen ja hallitsemattomaan, paikoitellen myös siirtymistä oppijan rooliin. Ongelmia ja päänvaivaa ovat tuottaneet lähinnä langattoman verkon verkkainen toiminta ja yhteisen suunnitteluajan löytäminen. Etutorin näkökulmasta alkusyksyyn on sisältynyt paljon positiivista puhinaa ja pohdintaa. Syksy on ollut vähintäänkin mielenkiintoinen, mutta melkoisen kiireinen.

Sirpa Vauhkala

Uusia tuulia opetusmenetelmiin

Lue juttu  hius-kauneus ja vaatetusalojen kiltamallisen kehittämisen askeleista vaatetuksen opettajan ja eTutorin Sirpa Vauhkalan sekä alojen esimiehen Sirpa Kuikan näkökulmasta:

http://blogit.jao.fi/eope/2014/10/07/etutorin-kokemuksia-kiltailusta/

Hienoa opetuksen kehittämistä, opettajat!