Kuinka sinusta voi tulla henkilöbrändi (Yht 19 pistettä)

Katleena Kortesuo avaa Brädi -käsitettä kirjassaan Tee itsestäsi brändi. Brändiä ei varsinaisesti voi tehdä, koska se muodostuu kohderyhmän käsityksistä  ja kuinka he vastaanottavat sen.  Siihen voi vaikuttaa kehittämällä niitä ominaisuuksia, joita brändillä tavoitellaan.

Kirjassa keskitytäään erityisesti henkilöbrändin syntymiseen. Ollakseen brändi, henkilön pitää olla esillä sellaisella tavalla, millaisen mielikuvan haluaa antaa itsestään. Kannattaa kehittää esiintymistaitoja ja asiantuntijuutta niin että erottuu muista saman alan asiantuntijoista. Hyvällä brändillä on todellisuuspohjaa, joten kannattaa arvostaa itseä ja olla oma itsensä.

Katleena pitää erityisen tärkeänä intuitioa. Siihen kannattaa luottaa. Myös ideoiden parastaminen on sallittua. Asiantuntijana kannattaa olla esillä blogien ja sosiaalisen median kautta. Ei kannata olla tyrkky, mutta itseä pitää uskaltaa tuoda esille ja mainostaakin.

Katleenan kirja oli virkistävän selkeä ja jäsennelty. Sen jaksoi lukea ja se antoi ideoita. Mieltäni jäi askarruttamaan brändin muodostuminen. Ei ole taattua että tietystä tuotteesta tai asiantuntijasta tulee positiivinen brändi, vaikka markkinointiin ja tuotekehittelyyn uhraisi paljonkin rahaa ja vaivaa. Kirja herätti muistamaan että valmentajana pitää muistaa päivittää osaamista ja kiinnittää huomio millaisena haluaa näkyä kanssakulkijoille.

Lähde: Tee itsestäsi brändi – asiantuntijaviestintä livenä ja verkossa. Katleena Kortesuo, WSOY pro. 2011.

Brändiä odotellessa (yht. 17 p)

RIIKANKINTUTÄlä yritä! Huutaa Janne Jääskeläisen kirjan kansi. Sivuillaan se kertoo napakasti yrittäjän taivalluksesta yrityksen synnyttämisestä sen hautajaisiin asti. Janne nostaa tärkeimmäksi yrityksen menestystekijäksi keskittymisen olennaiseen. Yrityksen tehtävä on tuottaa tulosta, eli voittoa. Tässä prosessissa keskiössä ovat markkinointi, myynti, tuote ja asiakkuudet.  Tuotteen brändi vaikuttaa sen arvostukseen. Parhaimmillaan se lisää myyntiä ja antaa mahdollisuuden pitää hinta kilpailijoita korkeampana. Brändi syntyy yrityksen ja tuotteen tunnettavuuden lisääntyessä. Siihen vaikuttaa olennaisesti asiakkaiden kokemukset tuotteesta ja yrityksestä.

Ammatillisessa koulutuksessa ydintuote on tutkinto, sen osa tai työelämässä toimivien lisäkoulutus.  Asiakkaita ovat tutkintoa suorittavat ja täsmäkoulutukseen tulevat työelämän osaajat.  Markkinoinnin ja myynnin kannalta tärkeitä asiakkaita ovat myös työnantajat ja koulutuskentän viranomaiset. Koulutuksen tuottajan brändillä on suuri merkitys asiakashankinnassa. Valtionosuusrahoitteisessa koulutuksessa rahoituksen saaminen riippuu osittain siitä, miten hyvin se pystyy tuottamaan osaamista. Tätä mitataan koulutusaikana, keskeyttäjien määränä ja suoritettujen tutkintojen määrällä. Oppilaitoksen brändi eli maine vaikuttaa koulutukseen hakevien määrään. Jos hakijoita on paljon, valinnassa voidaan suosia alalle soveltuneimpia ja opiskeluun motivoituneimpia, jolloin menestyvät tutkinnon suorittajat lisäävät hyvää mainetta ennestään. Hyvässä taloudellisessa tilanteessa on paremmat mahdollisuudet myös tukea tutkinnonsuorittajia silloin, kun he tarvitsevat tavallista enemmän ohjausta.

many smileyMaine ei kuitenkaan synny itsestään.  Asiakkaan on saatava laadukas tuote. Käytännössä tämä tarkoittaa että tutkinnonsuorittaja oppii ammatissa tarvittavat taidot ja tiedot ja saa tutkinnon. Työelämän näkökulmasta laadukas tuote on puolestaan Työntekijä, jolla on alan ammattitaito ja edellytykset oppia yrityksen työprosessit. Prosessissa on tärkeää myös, että hän kokee saaneensa laadukasta ohjausta ja opetusta ja että hänen elämäntilanteensa huomioidaan opintojen suorittamisessa. Opiskelijan oppimisprosessiin panostaminen siis kannattaa. Tämä näkyy mm. siinä, että tiimivalmentajalla on pedagogista taitoa ohjata henkilökohtaista oppimista, kehittää omaa substanssiosaamista ja että oppimisympäristö on uudistuva. Näihin perusasioihin keskittyminen alati vaihtuvien projektien sijaan onkin harkinnan arvoinen vaihtoehto.

 

Kirjalähde:

Älä yritä! Tätä sinulle ei kerrota yrittämisestä. Janne Jääskeläinen 2015. Kauppakamari

Jalkojenhoidon osaamisen tunnustamisen ehdot

Lähihoitajan tutkintotoimikunnan linjaus osaamisen tunnustamisessa:

 • Aiemmin suoritetun lähihoitajatutkinnon osaaminen on oltava ajantasaista. Siksi hakijan tulee osoittaa todistuksella, että hän on toiminut viimeaikoina lähihoitajan ammatissa.
 • Jalkojenhoidon ammattitutkinto on suoritettu nyt voimassa olevilla perusteilla. Nämä perusteet ovat olleet voimassa vuodesta 2010 alkaen. Aiemmilla perusteilla suoritetut tutkinnot eivät siis kelpaa. (vanhoissa perusteissa on ollut valinnaisena tutkinnonosana mm. vyöhyketerapeuttinen jalkahieronta.)
 • Jalkojenhoidon osaamisen on oltava ajantasaista.  Hakijan on tässäkin kohdassa osoitettava todistuksella että on toiminut viimeaikoina jalkojenhoitotyössä.

Jos nämä ehdot täyttyvät, voi osaamisen tunnustamista tiedustella lähihoitajatutkinnon aikuiskoulutusta tarjoavista oppilaitoksista. Osaamisen tunnustaminen voi edellyttää myös koulutukseen hakeutumista ja opiskelijaksi valitsemista, vaikka opintoja ei tarvitsisi suorittaa. Osaamisen tunnustamiseen liittyvät maksut ovat myös mahdollisia. Näistä kaikista asioista sovitaan kun prosessi käynnistyy.

Tutkintotoimikunnilla on itsenäinen päätösvalta osaamisentunnustamisessa, joten oppilaitokset eivät voi taata etukäteen, että hakemus hyväksytään.

Jalkojenhoidon valmennus alkaa

RIIKANKINTUTRIIKANKINTUTValmennus on matka jonka aikana kasvaa valmentajaksi. Oppii olemaan puuttumatta ja puuttumaan tiimin toimintaan oikea-aikaisesti. Tulee dialogin taitajaksi, osaa kuunnella, kunnioittaa, odottaa ja puhua suoraan. Kasvaa kätilö – opettajaksi, joka auttaa synnyttämään uutta tietoa ja välttää puskemasta omia oppejaan valmennettavien päähän. Nämä asiat kerrottiin ja itsekin todettiin oikeaksi Tiimimestari valmennuksessa.  Pitää luottaa prosessiin ja sietää kaaosta.

Näin valmennuksen alkutaipaleella tuo kaaos on tullut tutuksi. Tiimi on vasta muotoutumassa, asiakkuudet aluillaan ja yrittämisen henki kasvamassa. Päämäärä on kuitenkin kirkkaana tiimiläisten mielessä – tulla jalkojenhoidon ammattilaiseksi. Valmentajana suurin tehtävä on ollut luoda puitteet uudelle oppimistavalle ja saada ammattitaito alulleen.  Tiimiläisten opintojen henkilökohtaistaminen ja oppimissopimukset ovat tekeillään ja ensimmäisiä asiakasprojekteja suunnitellaan. Joka päivä huomaa valmentajana uusia asioita, joita pitäisi ottaa haltuun.  Jalkojenhoidon valmennuksen toteutustavat kehittyvät siis samalla kun matka etenee.

Valmennuksen apuvälineet

Tein aluksi valmentajan oppaan Optimaan (virtuaalioppimisympäristö). Oppaassa on selvitetty valmennuksen muodot ja eteneminen. Oppaan laatiminen selkeytti omia ajatuksia valmennuksen etenemisestä ja on muiden jalkojenhoidon valmennukseen osallistuvien opettajien tukena. Laadin myös tiimiläisille oman oppaan virtuaalioppimisympäristöön. Tärkeimmät valmennuksen apuvälineet ovat:

 • Ammattiin oppimisen suunnitelma
 • Preppaus tiimissä
 • Kehityskeskustelut
 • Työssäoppiminen tiimissä
 • Työn kehittämispäivät
 • Arviointi

Ammattiin oppimisen suunnitelman ja henkilökohtaistamisen avulla tuetaan valmennettavan itseohjautuvuutta. Preppaus tiimissä sisältää tiedon etsimistä yhdessä ja soveltamista käytäntöön. Sen tarkoituksena on kartuttaa tiimitaitoja ja tietopohjaa. Kehityskeskusteluissa tarkastellaan yksilöllistä oppimista ja tuetaan urakehitystä. Työssäoppiminen tiimissä edistää ammattitaidon ja kädentaitojen kartuttamista. Työn kehittämispäivillä tarkastellaan omaa ja tiimin tapaa tehdä työtä ja kehitetään työmenetelmiä, -ympäristöä ja tarjottavia tuotteita.  Arviointi sisältää tiimi, vertais- ja asiantuntija-arviointia sekä ammattiosaamisen näytön tai tutkintotilaisuuden.

Jalkojenhoidon valmennuksen ensimmäinen tiimi on syntymässä. Tiimi elää tällä hetkellä Rileyn tiimin kehityskaarella jossain viettomuuden hypyn ja ydinlupauksen vaiheilla. Toivon valmentajana, että osaan olla puuttumatta ja puuttua silloin kun aika on oikea.

 

Katsaus henkilökohtaistamiseen (yht. 13 p)

11.12.2014  (säädökset muuttuvat syksyllä 2015)

RIIKANKINTUTOpetussuunnitelman perusteissa ja laissa ammatillisesta koulutuksesta on säädetty opiskelijan mahdollisuudesta yksilöllisiin opintojen valintoihin.  Asetuksessa ammatillisesta koulutuksesta säädetään opinnoista tiedottamisesta ja opinto-ohjauksesta ja osaamisen tunnustamisesta.  Jotta opiskelijan yksilöllinen valinnaisuus toteutuu, koulutuksen järjestäjän tulee laatia opiskelijan yksilöllisten lähtökohtien pohjalta henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS), jota päivitetään koko koulutuksen ajan. 1.8.2015 voimaan tuleva opetussuunnitelma korostaa entisestäänkin henkilökohtaistamista. Opiskelijalla tulee olla todellinen mahdollisuus räätälöidä tutkinnon suorittamista.

Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta määrää että koulutuksen järjestäjä huolehtii näyttötutkinnon ja siihen valmistavan koulutuksen henkilökohtaistamisesta. Opetushallitus voi antaa henkilökohtaistamista koskevia tarkempia määräyksiä, niin kuin se on tehnytkin. Näitä määräyksiä ei voi olla noudattamatta.

Opetushallituksen määräyksessä korostetaan, että tutkinnonsuorittajan on saatava asiakaslähtöistä ja tarkoituksenmukaista ohjausta hakeutumisvaiheessa, ammattitaidon hankkimisen vaiheessa ja tutkinnon suorittamisessa. Henkilökohtaistamisessa tulee tehdä yhteistyötä yhteistyökumppaneiden kanssa, mm. tutkinnonsuorittamispaikat, tutkinnon hankkija, elinkeinoelämä.

Hakeutumisvaiheessa tulee

 • selvittää Sora –lain mukainen soveltuvuus alalle
 • arvioida tutkinnon sopivuus ja tarvittaessa ohjata muihin opintoihin.
 • tunnistaa ja tunnustaa jo olemassa oleva ammattitaito ja ohjata sen perusteella valmistavaan koulutukseen tai suoraan tutkinnon suorittamiseen.
 • kartoittaa erityistuen tarve.

Ammattitaidon hankkimisen vaiheessa tulee

 •  ottaa huomioon opiskelijan elämäntilanne,
 • aikaisemmin hankittu osaaminen,
 • todetut oppimistarpeet ja työssä oppimisen mahdollisuudet,
 • yhteisesti suunniteltava opiskelijalle soveltuvat opiskelu- ja arviointimenetelmät sekä ohjaustoimet.

 Tutkinnon suorittamisen vaiheessa tulee

 •  aina noudattaa tutkinnon perusteissa määriteltyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteerejä sekä ammattitaidon osoittamistapoja.
 • aikataulut ja käytännön järjestelyt tulee suunnitella mahdollisimman hyvin tutkintoa suorittavan tilanteeseen soveltuviksi.

Henkilökohtaistaminen on dokumentoitava ja koottava henkilökohtaistamisen asiakirjaksi. Henkilökohtaistamisasiakirjan allekirjoittaa tutkinnon suorittaja ja koulutuksen järjestäjä sekä tarvittaessa koulutuksen hankkija. Henkilökohtaistamisen toteutumista on seurattava ja kirjattava suunnitelmaan tehdyt muutokset

 Luonua Bajarni ja Ylävaara ovat tutkineet henkilökohtaistamisen toteutumista lähihoitajien aikuiskoulutuksessa tutkinnonsuorittajan, opetushenkilöstön ja työpaikan näkökulmasta. Henkilökohtaistaminen nähdään hyvänä asiana. Tutkinnosuorittajat kokevat, että henkilökohtaistaminen ei aina ole tasapuolista ja riippuu siitä opettajasta joka sen tekee. Työssäoppimisen henkilökohtaistaminen onnistuu parhaiten, mutta joskus työpaikka ei ole ollut sopiva työssäoppimispaikaksi. Työssäoppimisen ohjaus opettajan osalta on sekä työpaikkakouluttajien että tutkinnonsuorittajien mielestä riittämätöntä eikä opettajia saa aina kiinni kun tulee tarve ohjaukseen. Tutkinnonsuorittajat arvostavat tietopuolista opiskelua, mutta sen laatu ei aina ole ollut aikuisopiskelijoiden tarpeiden tasolla.

Henkilökohtaistamiseen liittyvä kieli on etenkin työpaikkaohjaajien ja opiskelijoiden mielestä liian vaikeaselkoista. Varsinkin arviointilomakkeet ovat sellaista kapulakieltä ettei niitä aina ymmärretä. Työpaikkaohjaajat kokevat opettajat liian kiireisinä ja oman vastuun arvioinneissa liian suureksi, kun opettaja ja esimies eivät osallistu tutkinnonsuorittajan työn seuraamiseen ja tuntuvat suhtautuvan välinpitämättömästi arviointiin.

Edellä mainitut tutkimustulokset ovat tuttuja omassakin työssäni ja sovellettavissa myös ammattiosaamisen näyttöinä tehtävän tutkinnon henkilökohtaistamiseen. Niiden perusteella valmennuksessa tulee varmistaa, että tutkinnonsuorittaja ymmärtää mitkä ovat osaamisvaatimukset ja perusteet, joilla osaamisen tunnustamista voidaan tehdä. Valmentajan on oltava tavoitettavissa tarvittaessa ja huolehtia myös työssäoppimispaikan henkilöstön perehdyttämisestä ohjaus- ja arviointitehtävään. Valmennuksessa on varmistettava tietopohjan kehittyminen ja valmennusprosessi tulee tehdä innostuen, ettei tutkinnonsuorittajat tunne ettei heidän oppimisensa ole tärkeää opetushenkilöstölle.

Wilman sähköinen hensulomake vastaa Opetushallituksen määräystä, mutta se ei tue käytännön oppimisprosessia riittävästi. On siis suunniteltava selkeä oppimista ja ohjausta eteenpäin vievä opintojen kartta, jossa näkyy tavoitteet, keinot, päämäärä ja arviointi missä kohtaa matkalla ollaan.

Lähteet

Opetushallituksen määräys henkilökohtaistamisesta näyttötutkinnoissa. Voimassa 1.3.2007 alkaen toistaiseksi. (3 p)

Onnistunut henkilökohtaistaminen takaa sujuvan opintien, Miia Luonua, Bajrami ja Elina Ylävaara, 2013, Gradu, kasvatustiede, ( 4 p). http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/90758/Luonua-Bajrami.Miia%26Yl%C3%A4vaara.Elina.pdf?sequence=2

Kaikkien aivot käyttöön (yht 6 p)

 

12.11.2014

RIIKANKINTUTKirja  Kaikkien aivot käyttöön kertoo valmentavasta johtamisesta. Kirja sopii erinomaisesti myös valmentavan opettajuuden kehittämiseen. Kirjassa todetaan, että valmentava dialogi on tärkeää, että kaikki ideat tulisivat ilmi. Yhteinen ajattelu työyhteisössä vaatii dialogia ja aikaa kehitystyöhön. Johtajan tärkeitä taitoja ovat kyky itsearviointiin, kokonaisuuksien hahmottaminen ja mallintaminen, kyky nähdä mahdollisuuksia ja unelmoida, olla kiinnostunut ihmisistä ja kohdata heidät tunnetasolla.

dancing team

Kirjassa käsitellään ryhmien valmentamisen keinoja. Erilaisten huonosti toimivien ryhmätyyppien tunnistamiseen esitetään luokittelu:

 • riitaisat ryhmät
 • hälläväliä ryhmät
 • aina kesken ryhmät

Ryhmän jäsenten sitoutumista ja toiminnan motiiveja kuvaavat luokitukset voivat auttaa ymmärtämään, miksi ryhmä tai henkilö ei tee mitä häneltä odotetaan. Kirjassa puhutaan myös organisaation vangeista. Erilaisia vankeja ovat:

 • Pakenijat, jotka ovat kokoajan vaihtamassa työpaikkaa
 • Etujensa vangit, joita motivoi saavutetut edut ja asema
 • Elämäntapaihmiset, joille on tärkeää että työ on mukavaa eikä aiheuta vaivaa.
 • Sisäisten arvojensa vangit, joilla on valtaisa kutsumus työhönsä ja jotka tekevät yli kykyjensä. Tässä ryhmässä työuupumusriski on suuri
 • Olosuhteiden vangit, jotka eivät pysty tekemään kykyjensä mukaista työtä ja etenemään haluamallaan tavalla.
 • Vierailevat tähdet, jotka tekevät työtä edetäkseen urallaan.

Opiskelutiimeissä voi nähdä samat ryhmät:

 • Alan kokeilijat
 • Nuoret jotka eivät saa työmarkkinatukea elleivät opiskele ja jopa ilmainen ateria pitää heitä koulussa
 • Koulussa ajanviettäjät, joille kaverit ovat syy tulla kouluun
 • Intohimoista kutsumusta opiskeltavaan ammattiin kokevat
 • Yliopistojen pääsykokeissa reputtaneet ja uutta yritystä odottavat

 

Kirjan osa Valmentava dialogi oli antoisa. Se ravisteli kysymään, olenko läsnä? Olenko oikeasti kiinnostunut? Osaanko olla hiljaa? Osaanko odottaa mielipiteen muodostamista? Siedänkö erimielisyyttä? Osaanko olla iloinen?  Kirjassa oli myös runsaasti harjoituksia ja esimerkkejä, kuinka ryhmän ohjausta voi toteuttaa eri tilanteissa. Niistä saa hyvin apua valmennukseen.

Lähde:

Heinonen, Klingberg, Pentti: Kaikkien aivot käyttöön. 2013. Sanoma Pro Oy, 3 p

 

Pedagogisen tiimin synnyttäminen (yht. 3 p)

12.11.2015

RIIKANKINTUTLöysin mielenkiintoisen ja käytännönläheisen artikkelin Pohjois-Carolinan Yliopiston oppimis- ja opetuskeskuksen nettisivuilta. Artikkelissa käsiteltiin pedagogisen tiimin ohjausmenetelmiä. Tiimioppiminen on minulle ajankohtainen haaste, koska keväällä 2015 aloitan taas uuden tiimin valmentajana. Artikkelissa käsiteltiin tiimi/ryhmäopiskelun käyttöä korkea-asteen opiskelumenetelmänä. Näkökulma oli amerikkalainen. Todettiin, että korkea-asteella luennoitsijat ovat harvoin saaneet opettajan koulutusta saati perehdytystä tiimioppimismenetelmiin. Tästä syystä heidän kokemukset ryhmäopiskelusta ovat usein negatiivisia.

Tiimioppimisen lähtökohta on opettajan uskallus siirtää opettaminen tiimin jäsenten tehtäväksi. Tämän lisäksi pitää olla hyvä suunnitelma, kyky muodostaa tiimit pedagogisesta näkökulmasta ja taito ohjata tiimien toimintaa. Hyvä yksilöllinen arviointi kannustaa tiimin jäseniä oppimaan ja opettamaan toisiaan.

Opintojakson suunnittelun neljä peruskysymystä:

 •  Mitä tiimin jäsenten on osattava tehdä opintojen jälkeen?
 •  Mitä tietoa he tarvitsevat, että he osaavat tehdä sen?
 •  Mistä tiedän, mitä opiskelijat ovat oppineet?
 •  Mistä tiedän, että opiskelijat osaavat käyttää oppimaansa?

Näiden kysymysten avulla suunnitellaan opintojen tavoitteet, sisältö ja oppimistehtävät sekä yksilö- ja ryhmäarviointi.  Käytännön työkaluina kurssin toteutukseen tässä artikkelissa esitetään kuusivaiheinen oppimisprosessi.

Oppimisprosessin vaiheet

 •  Valmistautuminen ryhmätapaamiseen

Tässä vaiheessa opiskelijat perehtyvät itsenäisesti opiskeltavaan ilmiöön. Tavallisesti tiimivalmentaja antaa materiaalia johon pitää perehtyä.

 • Yksilötestaus, opiskelijat tekevät yksilötestin, josta selviää, ovatko he valmistautuneet tiimitapaamiseen.
 •  Ryhmätestaus, tiimit tekevät saman testin, tässä testataan tiimin työskentelyvalmiuksia. Tiimin yhteisen tuloksen pitäisi olla parempi kuin yksilösuoritusten keskiarvon.
 •  Ryhmän yhteinen työskentely ongelman ratkaisemiseksi, tässä vaiheessa tiimi selvittää yhdessä ratkaisematta jääneitä tehtäviä.
 •  Tiimivalmentajan palaute, selvitetään vielä ratkaisemattomat / epäselväksi jääneet asiat.
 •  Soveltaminen, tehdään käytännössä opiskeltavaan asiasisältöön liittyviä tehtäviä, esim. projekti.

Ryhmien muodostaminen

Ryhmien muodostamisessa on tärkeää, että vältetään alaryhmien muodostumista. Tähän päästään niin että ei laiteta läheisiä ystäviä samaan ryhmään. Toinen tärkeä asia on, että ryhmän jäsenillä on erilaisia kokemuksia ja osaamista, jolloin ryhmästä tulee mahdollisimman heterogeeninen.

Ryhmän toiminnan motivoimisessa kannattaa käyttää seuraavia keinoja:

 1. Mahdollista ryhmien saavutusten vertaileminen, laita kaikkien ryhmien testaustulokset näkyviin.
 2. Vaadi säännöllinen ryhmäarviointi
 3. Vaadi ryhmää pitämään kirjaa läsnäoloista ja poissaoloista

smiley piparit

Arviointi

Opiskelijan arviointi tiimiopiskelussa muodostuu opintojen aikana kerätystä arviointitiedosta. Yksilötestaus ja ryhmätestaus antavat arviointitietoa suoraan. Lisäksi tulee arvioida tiimien yhteinen soveltava tehtävä. Tiimin jäsenet arvioivat myös itsensä ja kaikki tiimin jäsenet erikseen. Tästä arviointitiedosta tiimivalmentaja kokoaa yhteisen kurssiarvosanan. Kaikkien arvioinnin ulottuvuuksien ottaminen päättöarviointiin mukaan motivoi tiimiä ja tiimin jäseniä opiskelussa.

Artikkelista heränneitä aatoksia

Opintojakson suunnittelun neljä peruskysymystä auttavat loistavasti pitämään oppimisen purjelaivan kurssissa. Sitävastoin tiimin työskentelyn vaiheet on kuvattu kovin mekaanisesti ja valmentajakeskeisesti. Tässä mallissa pitää ensin opiskella, sitten testataan ja vasta sen jälkeen on lupa kokeilla. Pidän parempana sellaista mallia, jossa alusta asti etsitään ratkaisua todelliseen ongelmaan tai tehtävään. Idea testauksesta on joissain tilanteissa motivoiva, mutta tilaa tiimin yhdessä tekemiseen ja oppimiseen pitää myös olla.

Ryhmien muodostaminen erilaisen osaamisen perusteella on mielestäni hyvä periaate. Ryhmien keskinäinen kilpailu puolestaan ei edistäne tiimin yhtenäisyyttä, jos tiimi on jaettu ryhmiin erilaisten tehtävien tekemistä varten. Tiimi- ja ryhmäpäiväkirja ovat hyviä työkaluja. Niihin on hyvä palata silloin, kun tiimissä on tehtävien tekemiseen liittyviä ongelmia.

Lähde: Larry K. Michaelsen, Robert H. Blac, Building Learning Teams: The Key to Harnessing the Power of Small Groups in Higher Education http://teaching.uncc.edu/learning-resources/articles-books/best-practice/large-classes/building-learning-teams

Liikkuvat palvelut Länkipohjassa

smiley carEräänä marraskuisena aamuna jalkojenhoidon at opiskelijat hurauttivat Länkipohjan keskustaan Jämsän ammattiopiston palveluautolla. Pientä jännitystä oli ilmassa, sillä tällä kertaa määränpää oli melko tuntematon. Opettaja tunsi paikkakunnan, muttei ollut käynyt ennen kerhotila ja kahvila Symppiksessä, joka oli käynnistänyt toimintansa vasta loka – marraskuun vaihteessa. Opiskelijoille myös Längelmäki oli tuiki tuntematon pitäjä.

Päivä alkoi hoidoissa tarvittavien välineiden lastaamisella autoon. Se oli helppo, joskin käsille raskas homma, koska auton takaosassa oli tilaa ja hyvät liinat isompien tarvikkeiden kiinnitystä varten. Porat, tuolit, hoitotasot ja asiakaspöytä sujahtivat näppärästi kyytiin. Tämä oli luksusta; edellisenä päivänä oltiin menty vanhainkotiin pikkuautoilla jolloin kuljetettavien kalusteiden mukaan ottaminen ei ollut mahdollista, vaan hoidot tehtiin asiakkaiden vuoteissa hankalissa työasennoissa.

Kun kädet ja jalat kohtaavat
Kun kädet ja jalat kohtaavat on lopputulos kaunis

Symppis löytyi aivan Länkipohjan keskustasta. Kerhotila oli viihtyisä ja avara. Seinillä olevat Leena Schreererin taulut tekivät tilasta raikkaan ja värikylläisen. Kuntalaisten lahjoittamat entisaikojen maitotonkat ja muut työvälineet muistuttivat, kuinka tiukassa leipä oli ennen. Sen leivän hankkijat istuivat jo odottamassa meitä. Oli ilo tulla ja palvella näitä ikä-ihmisiä.

Seuraavaksi laitettiin hoitopaikat kuntoon ja tehtiin pöydille puhtaiden ja likaisten välineiden tila. Sitten alkoi asiakastyö. Opiskelijat Irina ja Raili tekivät työnsä tarkasti. Kerta toisensa jälkeen heidän käsissään jalat muuttuivat sorjemmiksi ja kuului lause ”onpas kevyt askel”. Siitä tuli hyvä mieli tekijöille. Monta erilaista tarinaa asiakkaiden elämästä kerrottiin ja vinkkejä jalkojenhoidosta annettiin. Tuntui, että juuri tämä on työn suola – avartaa puolin ja toisin kokemusmaailmaa toisen kuulemisen kautta.

Asiakkaita oli paljon kahdelle hoitajalle ja päivä kului nopeasti. Välillä pidettiin vain pieni ruokatauko ja tutustuttiin luonnon suolan parantaviin ominaisuuksiin.  Länkipohjassa on toiminut vuosien ajan Jalokivi Gallerian myymälä, joka valitettavasti on lopettanut toimintansa, mutta jonka tuotteita on myynnissä Symppiksessä. Yksi tuoteryhmä on Himalajan luonnon suola, jonka parantavista vaikutuksista moni hoidossa käynyt kertoi.

Illan hämärtyessä saatiin viimeinenkin jalkapari hoidettua ja auton lastaus alkoi uudestaan. Paluumatka sujui nopeasti reflektoiden päivän kokemuksia. Lopputulemana päivästä oli, että se oli fyysisesti raskas (seitsemän hoitoa yhdelle opiskelijalle) mutta opettavainen kokemus. Ehkä suurin anti oli  kurkistus kotona asuvien vanhenevien ihmisten maailmaan. On tärkeä ymmärtää asiakkaiden arkielämää, että annettu ohjaus olisi sopivaa, tai edes mahdollista toteuttaa. Symppiksen kaltaista toimintaa tarvitaan. Se tuo iloa ikäihmisten arkeen ja lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta. Saimme myös kuulla että palveluautoa kaivataan syrjäkylille. Matkat kaupunkiin ovat kalliita ja liian raskaita, kun taas oman kylän tapahtumiin moni voi tulla kävellenkin.

Symppiksen Toiminnan ohjaaja ja Jalkojenhoidon at opiskelijat
Symppiksen Toiminnan ohjaaja ja Jalkojenhoidon at opiskelijat

Jälkityöt on aina tehtävä, vaikka ne ovatkin usein tylsimmät hommat. Päivä ei siis päättynyt kun saavuimme koululle. Välineet huollettiin ja kaikki tavarat  puhdistettiin huolellisesti ja laitettiin paikoilleen. Kun lopulta voitiin painaa koulun hoitolan ovi lukkoon, olivat kaikki väsyneitä ja valmiita untenmaille heti kun pitkä kotimatka olisi takana.

Oppimisen näkökulmasta päivä oli hyvä. Työn jäljestä näkyi, että kokemusta ja taitoa oli karttunut. Uutta oli hoidon järjestäminen erilaiseen tilaan ja hoitotapahtuman haltuunotto silloin kun toimitaan jossain muualla kuin hoitolassa. Myös eriaisista sairauksista jalkojenhoidon yhteydessä saatiin lisäkokemusta.

Yhteistyö Länkipohjan Symppiksen kanssa jatkuu keväällä 2014. Nyt saadun kokemuksen myötä tiedämme, millaista ohjausmateriaalia voimme valmistaa ja kuinka suunnitelemme hoitotilat toimivammaksi. Osaamme myös tauottaa työtä paremmin ja sovittaa asiakkaiden määrän voimavaroihimme. Odotamme innolla yhteistyön jatkoa, myös hierojaopiskelijoiden kanssa, joiden toivotaan tulevan tähän toimintaan mukaan.

Kynsisilsa – auttavatko poppakonstit

smiley feetKynsisilsa on kynsilevyn alaisen ihon keratiinikerroksen sairaus. Se alkaa tavallisesti kynnen kärjestä tai sivuilta värjäten ja haurastuttaen kynsilevyä. Silsa on kuitenkin monimuotoinen sairaus, joten se voi aiheuttaa monenlaisia kynsimuutoksia. Myös muut sairaudet, kuten psoriasis, voivat aiheuttaa kynsimuutoksia, joten on järkevää hakeutua omalle tai ihotautilääkärille ennen hoidon aloittamista.

 

Lääkäri arvioi tutkimuksen ja hoidon tarpeen. Kynsisilsa on usein vain esteettinen haitta, joten hoidon aloittaminen arvioidaan yksilöllisesti. Usein on tarpeen ottaa sieniviljely toenail-fungussairauden varmistamiseksi. Sieniviljelykään ei aina anna luotettavaa tulosta, joten se voidaan joutua uusimaan. Omahoidon aloittaminen itsehoitolääkkeillä kannattaa lykätä kunnes kynsinäytteet on otettu, sillä paikallishoidotkin vääristävät tutkimustuloksia.

Lääketieteellinen hoito

Lääketieteellisesti näyttöön perustuvia hoitoja ovat sisäinen sienilääkitys ja ulkoinen amorolfiinilakka. Näidenkin hoitojen teho on noin 50 % Hoidot kestävät kuukausia, jopa vuoden ja vaativat säännöllistä annostelua. Hoitotulos paranee, kun lääkkeiden lisäksi jalkojenhoidon ammattilainen poistaa sairasta kynnenosaa säännöllisesti. Jalkaterapeutti voi tehdä myös kemiallisen kynnenpoiston tai lääkäri poistaa kynnen kirurgisesti.

Loceryl -lakka, ulkoisesti käytettävä reseptilääke kynsisilsaan.
Loceryl -lakka, ulkoisesti käytettävä reseptilääke kynsisilsaan.

Kemiallinen kynnenpoisto tehdään niin, että ensin kynsi pakataan voimakkaaseen ureavoidesiteeseen. Kun kynsilevy on pehmennyt ja irronnut, sairas kynnenosa poistetaan. Hauteen tulee olla paikallaan usean päivän ajan. Toimenpide on veretön ja kivuton. Kirurginen kynnenpoisto tehdään paikallispuudutuksessa ja aiheuttaa myös jälkikipuja. Kun sairas kynsi on poistettu, on tärkeää käyttää paikallishoitoaineita tai sisäisiä sienilääkkeitä, koska kynsisieni voi jäädä kynnenalaiseen keratiinikerrokseen ja sairastuttaa kynnen uudelleen.

 Uskomushoidoidot

Erilaisia uskomushoitoja on tarjolla runsaasti, mutta niitä ei ole tutkittu luotettavasti että voitaisiin sanoa mitään varmaa niiden tehosta. Apteekista ja jalkojenhoidon ammattilaisilta saa kynnenhoitokyniä ja liuoksia ja kannattaa tiedustella heidän kokemuksiaan niiden tehosta.  Esimerkiksi tee – puuöljyä käytetään kynsisilsan paikallishoitona. Käytännön kokemuksen mukaan alkava kynsisilsa on usein parantunut kun 100 % Tee – puuöljyn käyttöön yhdistetään säännöllinen jalkojenhoidon ammattilaisen tekemä sairastuneen kynnenosan poisto / hionta. Tee –puuöljy on edullinen hoitoaine, joka ei itsessään muuta kynnen ulkonäköä. Sitä on käytettävä päivittäin niin kauan että kynsi on parantunut kokonaan.

Jotkut käyttävät 3 % vetyperoksidia kynsisilsaan päivittäin samoin periaattein kuin muitakin paikallishoitoja. Tästäkään hoitokeinosta ei ole tutkittua tietoa.

Arno Sipponen * on tutkinut metsäkuusen puhdistettua pihkaa sisältävän pihkalakan tehoa jalkasilsaan. Lakan todettiin tehoavan silsaan, mutta tarvittaneen lisää tutkimustuloksia että sitä voitaisiin sanoa lääketieteelliseen näyttöön perustuvaksi. Pihkalakka on turvallinen vaihtoehto, ellei ole allerginen hartsille.

Kuva 3, Abisin pihkalakka, itsehoitolääke apteekista.
Kuva 2, Abicin pihkalakka, itsehoitolääke apteekista.

 

 

Se levitetään päivittäin ohuena kerroksena kynteen ja kynnen vierukseen sekä kynnen vapaaseen reunaan varpaanpäässä. Lakan pitää kuivua noin puoli tuntia. Lakka töhrää kynnen ja vieruskudokset ruskeaksi hoidon ajaksi. Tämänkin hoidon tehoa lisää, kun jalkojenhoidon ammattilainen poistaa sairaan kynnenosan ja puhdistaa kynsipatjan säännöllisesti.

 

Laser –hoitoa jalkasilsaan on tarjolla joissain jalkahoitoloissa. Joissain ei –yleistettävissä tutkimuksissa sen on todettu tehoavan kynsisieneen, mutta vuonna 2013** tehty tieteellisesti pätevä tutkimus osoitti, että Laser –hoidolla ei ole näyttöön perustuvaa vaikutusta kynsisilsan hoidossa.

Myös UV –hoitoa on käytetty kynsisilsaan. UV –hoidon on todettu tutkimuksissa tehoavan ihon sieni-infektioihin, mutta näyttö sen tehosta kynsisilsaan puuttuu. Mitä ilmeisemmin UV – valo ei pääse riittävästi kynnen läpi kynsipatjaan, missä varsinainen infektion lähde sijaitsee. Jotkut asiantuntijat suositteleva kuitenkin, että kenkiä pidettäisiin tuulettumassa auringonvalossa säännöllisesti, jolloin mahdollinen silsa tuhoutuu.

 Kynsisilsan ehkäisy

Kynsisilsan ehkäisyn kulmakivet ovat hyvästä yleiskunnosta, jalkahygieniasta sekä kenkien ja sukkien sopivuudesta huolehtiminen. On tärkeää että elimistö saa riittävästi ravintoaineita ja liikunnalla sekä jalkajumpalla pidetään huolta riittävästä ääreisverenkierrosta. Silloin elimistön omat puolustusmekanismit estävät sieni-infektioiden leviämisen. Säännöllinen päivittäinen jalkojen pesu ja huolellinen kuivaus varvasvälit mukaan lukien, vähentää myös silsan riskiä. Jos varvasvälit hautuvat, on jalkojen huolellinen pesu ja kuivaus erityisen tärkeää. Jalkasilsan nopea ja tehokas hoito ehkäisee sen leviämistä kynsiin. Jos jalkasilsa on usein toistuva vaiva, voi lääkäri suositella paikallisesti käytettävää silsavoidetta käytettäväksi pidemmän aikaa.

Liian tiiviit ja pienet sukat ja kengät aiheuttavat hautumia jalkaterän ihossa. Tämä altistaa jalkasilsalle joka voi levitä kynsiin. Hautuviin varvasväleihin voi laittaa hitusen lampaanvillaa tai talkkia imemään kosteutta. Kenkien ja sukkien desinfektointi ei ole nykykäsityksen mukaan välttämätöntä. Silsa tarttuu harvoin perheenjäseniin, joten kotona ei tarvitse käyttää myöskään suihkutossuja. Yleisissä kosteissa tiloissa voi käyttää suojatossuja. Niitä pitää kuitenkin käyttää oikein: jalat ja tossu huuhdotaan ennen kuin tossu laitetaan jalkaan suihkutilasta lähdettäessä. Paljain jaloin ei kävellä ennen kenkien pukemista. Muutoin tossujen käyttö on turhaa.

 Lähteet

*2013 Arno Sipponen. Natural coniferous resin lacquer in treatment of toenail onychomycosis: an observational study.

** 2013, Carney, Cantrell, Warner, Elewski: Treatment of onychomycosis using a submillisecond 1064 -nm neodymium: yttriumaluminum –garnet laser.

Kuvat

Kuva 1. Kynsisienimuutos. http://www.toebiz.com/our-services/fungal-nails/

Kuva 2. Loceryl – amorolfiinilakka . http://static.yourdiscountchemist.com.au/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/6/7/6795-3.jpg

Kuva 3. Pihkalakka. http://www.yliopistonverkkoapteekki.fi/ABICIN-PIHKALAKKA-15-G-TUUBI

 

Kynsien lakkaus

kädet valkeaVarpaan kynsien lakkausta ei voi suositella, koska lakka haurastuttaa kynttä ja voi altistaa kynsisienelle. Toisaalta kynsien koristelu ja lakkaus virkistävät mieltä. Sandaalien kanssa sointuva  lakkaus kaunistaa ja peittää värjäänyneet kynnet.

Vuosi sitten kokeilin kynsien geelausta. Tein pari kertaa niin sormien kuin varpaidenkin kynnet UV-valolla kovetettavilla geeleillä. Aika pian huomasin, että geelikynsien poistaminen oli niin työlästä ja kynsiä kuluttavaa, että mielummin lakkaan perinteisillä lakoilla useammin kuin geelaan kynnet.

Kuva H Hautaniemi

Talvisydämmellä löysin magneettilakat. Sitä helpompaa kynsienkoristelutapaa ei varmaan olekaan. Tarvitaan vain magneettilakka ja koristelumagneetti sekä tietysti vakaat kädet. Lakka levitetään normaalisti kynnelle. Välittömästi tämän jälkeen pidetään koristelumagneettia lakatun kynnen päällä muutama sekunti (hyvin lähellä kynttä, muttei niin että koskettaa lakkaan), annetaan lakan kuivua ja lakkaus on valmis. Magneettilakan sävyt ovat kuitenkin hyvin täyteläisiä ja tummia, ja ne alkoivat tuntua keväällä liian raskaille. Silloin huomasin leimalakan monet mahdollisuudet. Sormet syyhyten aloin harjoitella kynsien leimaamista. Aluksi se tuntui vaikealle, koska leimasin oli vaikea asettaa oikeaan kohtaan kynnelle, mutta muutaman epätoivoisen illan jälkeen homma alkoi sujua. Leimaamalla voi koristella kynnet lukemattomin tavoin. Leimauslaattoja on markkinoilla edullisesti niin paljon, että jokainen löytää varmasti oman tyylinsä mukaisia kuvia ja kuvioita. Kannattaa aina pohjalakata kynnet värittömällä lakalla ettei voimakkaat leimalakat ja aluslakat värjää kynttä. Hyvä viimeistelylakka taas saa koristellut kynnet pysymään kauemmin kunnossa.

Leimalakkaus voisi olla jalkojenhoidon yrittäjälle sopiva oheistuote.  Sen hyvä puoli on, että leimauslakan voi pudottaa laatalle niin ettei sivellin koske laattaa. Laatat ja leimasimet ovat monikäyttöisiä ja ne voidaan desinfektoida käytön jälkeen. Samaa lakkapulloa voi siis käyttää monella asiakkaalla ilman kynsisienivaaraa.  Asiakkaalle voi myydä kynteen laitettavan pohjalakan ja viimeistelylakan, jolloin tuotemyynti kasvaa.