Kaikki kirjoittajan Henry Paananen artikkelit

Tietoja Henry Paananen

Kirjoittaja työskentelee tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön edistämiseen liittyvissä kehittämistehtävissä.

Vaatetusalan uudet pedagogiset oivallukset

Vaatetusalan opetussuunnitelmaan sisältyy portfolion työstäminen. Portfolio kootaan jokaisesta opintovuodesta, ja sen voi toteuttaa manuaalisesti tai digitaalisesti. Digitaalisen portfolion julkaisualustana käytetään blogia, koska se on ollut opiskelijoille luonteva väline oman oppimisen dokumentointiin.

Vaatetusalan opinnot painottuvat tuotteiden valmistukseen, mikä näkyy myös portfolioiden sisällöissä. Niissä korostuvat valmistusprosessi tai valmiit tuotteet. Pääpaino on valokuvilla, piirroksilla ja videonpätkillä, joita täydennetään tekstillä. Sisällön tuottamisen näkökulmasta käyttökelpoisia työvälineitä ovat olleet älypuhelin, pokkari ja tabletti.

Blogi toimii oppimispäiväkirjana, jossa esitellään ja reflektoidaan omaa oppimista ja osaamista. Opintojen alussa opiskelijoita ohjataan julkaisualustan valintaan, netikkettiin kuten tekijänoikeuksiin ja sisällön tuottamiseen liittyvissä asioissa. Julkaisualustana on käytetty Bloggeria, Weeblyä ja Tumblria.

Opiskelijan persoona saa näkyä toteutustavassa, joten ulkoasun suunnitteluun ja sisällön tuottamiseen annetaan melko vapaat kädet. Jonkinlaisena raamina on ensimmäisen, toisen tai kolmannen vuoden toteutussuunnitelma, mutta kokonaisuuteen voi sisällyttää esimerkiksi ammattialaa tukevaa aineistoa kuten harrastustoimintaa.

Blogeja katsellaan yhdessä aika-ajoin esimerkiksi opintokokonaisuuden vaihtuessa, jolloin jokainen voi kertoa omasta toteutuksestaan tai esitellä bloggauksessa käyttämiään sovelluksia. Näin erilaiset toteutustavat ja käytänteet sekä muut vinkit jaetaan koko ryhmälle. Lisäksi opiskelijat voivat tutustua toistensa blogeihin ja kommentoida niitä vaikkapa pareittain. Henkilökohtainen ohjaus luonnistuu parhaiten ohjaustilanteissa, joissa annetaan palautetta oppimisesta tai osaamisesta. Lukuvuoden lopussa blogi arvioidaan, ja siitä annetaan henkilökohtainen palaute.

Bloggaus kehittää selvästi valmistusprosessin hahmottamista, ammattisanaston ja sisällöntuottamisen hallintaa sekä tekstin tuottamistaitoja. Sisällön tuottaminen voidaan integroida osaksi yhteisiä aineita kuten äidinkieltä, englantia tai vapaasti valittavia opintoja. Bloggaus on ollut motivoivaa ja opiskelijat ovat ylpeitä blogeistaan. Blogein ansiosta opiskelusta ja oppimisesta tulee näkyvää, joten esimerkiksi kotiväki voi seurata opintojen etenemistä lähes reaaliajassa.

Kaiken tavoitteena on, että viimeisen opiskeluvuoden blogi on ammatilliselta sisällöltään kompakti, esittelyvalmis kokonaisuus, jota voidaan hyödyntää esimerkiksi työnhaussa, opinnäytteenä tai hakeuduttaessa jatko-opintoihin.

Teksti:

Sirpa Vauhkala, opettaja

Jyväskylän ammattiopisto

Opetussuunnitelmapohjainen materiaalipankki opettajan tukena

Miksi yhteinen materiaalipankki ja mitä siitä hyödymme?

Miten tähän on tultu? Alkujaan työ alkoi noin kymmenen vuotta sitten, jolloin pieni ryhmä samaa oppiainetta opettavia opettajia laittoivat materiaalit yhteen ja lähtivät yhdessä kehittämään uutta. Jo tuolloin yhdessä tekemisen hyöty huomattiin ja vuonna 2010 perustettiin ensimmäinen materiaalipankki Optimaan opetussuunnitelma uudistuksen myötä. Materiaalipankki vaatii ylläpitäjän, jonka tehtäviin kuuluu lähinnä jäsenten lisääminen ja poistaminen, materiaalien päivittäminen ja materiaalipankin kehittäminen yhdessä muiden kanssa. Ylläpitäjän tehtävään on oltava resurssi, jolla tätä kaikkien yhteistä hyvää pidetään yllä.

Oppimateriaalin yhdessä tekeminen lisää yhteisöllisyyttä ja kun jokainen opettaja tuo yhteiseen hyvään oman osaamisensa, siitä hyötyvät kaikki ryhmän jäsenet. Oppimateriaali on aina Internet-yhteyden päässä ja kaikkien saatavilla olit sitten koululla, työssäoppimispaikassa tai kotona. Optimassa oleva tutkinnon oppimateriaalin myötä opetuksen laatu paranee ja sen avulla taataan kaikille opiskelijoille samat oppisisällöt ja sitä kautta myös tutkintojen laatu paranee. Alkupanostuksen jälkeen myös yksittäisen opettajan työmäärä kevenee ja esimerkiksi lomat voidaan nauttia loppuun asti, eikä tarvitsen käyttää niitä materiaalien valmistamiseen. Materiaalipankin käytön myötä saamme osaamista jaettua työyhteisössä.

Meidän on helpompi toimia toistemme sijaisina, kun materiaali on otettavissa verkkoympäristöstä. Uusien työntekijöiden perehdyttäminen helpottuu ja näin hänen aloituksensa kevenee huomattavasti. Uudet työntekijät lisätään jäseneksi Optimaan ja kerrotaan kehittämisvastuusta, mikä tarkoittaa uuden materiaalin työstämistä.

Miten materiaalipankki vaikuttaa ajankäyttöön ja opetuksen suunnitteluun?

Materiaalipankissa olevat materiaalit ovat kaikkien käytössä sellaisenaan tai muokattavissa omaan tarpeeseen sopivaksi. Kun perusmateriaali on olemassa, jää aikaa muokkaukselle ja menetelmien valinnalle ja tietysti uusille kokeiluille ja kehittämistyölle. Uuden luominen on tärkeää tämänlaisessa kehittämisessä. Materiaalipankin sisältöjä voi muokata ryhmän/opiskelijoiden mukaan tai sitä voi hyödyntää eri tavoin oppivien opiskelijoiden huomioimiseen opetuksessa. Uusimpana sieltä löytyy menetelmäpankki, johon on kerätty menetelmiä, joita voi valita oman oppisisällön mukaan. Menetelmien käytöstä saadut kokemukset ja ideat vaihdetaan muiden kesken. Erilaisilla opetusmenetelmillä haetaan vaihtelevuutta opetukseen ja ”kevennystä” monen tunnin opetuspäiviin.

Aikaa se ottaa ja kehittäminen jatkuu…

Materiaalipankki kehittyy koko ajan. Tällä hetkellä se toimii myös viestinnän välineenä, kun sieltä löytyvät kaikki kokousmuistiot ja työn kannalta tärkeät ohjeistukset. Päivitän materiaalipankkia aina kun on tarvetta ja esimerkiksi työssäoppimisen yhteystietolistat ”elävät” jatkuvasti ja vaativat ajan tasalla oloa.

Suurin kehittämistyö koskee tulevia muutoksia, jossa nykyiset opintoviikot vaihtuvat osaamispisteiksi. Tuo muutos tuo toteutussuunnitelmiin isompia kokonaisuuksia ja joidenkin oppisisältöjen paikkaa tarkennetaan, joten nykyinen materiaalipankki kaipaa sisällöllisiä uudistuksia. Tuo opetussuunnitelmatyö on jo vauhdissa, mutta odottelen vielä ensi syksyyn ja alan tehdä materiaaliin kohdistuvia suurempia rakennemuutoksia vasta tuolloin.

Tämän materiaalinpankin ylläpitämisestä ja kehittämisestä on tullut itselleni tärkeä asia – olen ollut mukana alusta lähtien ja työ jatkuu…

Yhdessä osaaminen on enemmän kuin yksilöllisten osaamisten summa!

 

Teksti:

Anne Hiekkataipale, opettaja

Jyväskylän ammattiopisto

Mitä uutta BETT-messuilta?

BETT-messut

Einstein

BETT-messut (British Educational Training and Technology show) järjestettiin Lontoon ExCELissä 22.-25.1.2014. Osallistuin messuille kahtena päivänä ja yhtenä päivänä ehdin osallistumaan Applen Education Leadership summitiin.

Applen tapahtuma

applesummit

Applen tapahtuma järjestettiin Kings Placessa lähellä Kings Crossin asemaa. Puitteet olivat varsin mainiot ja puheenvuorot Applemaisen hiottuja. Puheenvuoroissa käytiin läpi Applen tulevaisuuden painotukset opetuskäytön näkökulmasta. Esimerkiksi iTunes U -palvelu on mielenkiintoinen konsepti, joka tarjoaa oppimateriaalille tallennus- ja jakelupaikan. iTunes U toimii hienosti IOS-käyttöjärjestelmän laitteissa ja miinuspuolena onkin se, ettei muiden käyttöjärjestelmien laitteilla näitä pääse hyödyntämään lainkaan.

Käytännön demoissa puolestaan harjoiteltiin opiskelijoiden ja opettajien johdolla iPadin ja erilaisten appsien käyttöä. Applen ratkaisut toimivat hienosti omassa ekosysteemissä pysyttäessä ja kyllä täytyy myöntää Applen edelleen pohtivan aidosti myös pedagogiikkaa ratkaisuissaan. Pisteet siitä.

Keynote -puheenvuoro alkamassa

BETT-messuilla

BETT

Messut järjestettiin Lontoon ExCEL -messukeskuksessa, jonne matkaa hotelliltamme kaikkiaan kertyi n. tunnin verran suuntaansa.

Vuorovaikutteiset heijastettavat pinnat

Vuorovaikutus

Oppimisympäristöjen näkökulmasta vuorovaikutteinen toiminta eri pintoja hyödyntäen tuntui olevan teemana pinnalla.

Esimerkiksi lattiaan heijastaminen muuttaa opetustilannetta aika tavalla, pedagogiikkaa ajatellen käytössä on samoja pedagogisia malleja kuin aktiivitaulun käytössä. Tosin nyt vuorovaikutteiset pinnat voidaan heijastaa eri pinnoille, eikä vain aktiivitaululle. Tämä toimii varmasti hyvin, silloin kun opettaja on valmistellut tunnin hyvin ja käyttää vuorovaikutteista pintaa asian opettamisessa.

Mielestäni näihin vuorovaikutteisiin pintoihin pätee samat tutkimustulokset kuin aktiivitaulujenkin 0petuskäyttöön. J. Dostál (2011) koostaa artikkelissaan ”Reflections on the Use of Interactive Whiteboards in Instruction inInternational Context. (The New Educational Review. 2011. Vol. 25. No. 3.)” useiden aktiivitaulututkimusten tuloksia.
Dostálin yhteenveto aktiivitaulujen positiivisista puolista:
  • Opiskelijat voivat olla motivoituneempia aktiivitaulua käytettäessä
  • Opetettava asia voidaan visualisoida paremmin ja selkeämmin, koska aktiivitaululla voidaan hyödyntää animaatioita ja liikuttaa objekteja
  • Opiskelijoiden huomio saadaan pysymään pidempään opetettavassa asiassa
  • Olemassa olevia materiaaleja voidaan käyttää useita kertoja ja niitä voidaan muokata helposti
  • Opiskelijat osallistuvat helpommin ja aktiivisemmin opetustilanteeseen
  • Aktiivitaululla tuotettu materiaali voidaan tallentaa aktiivitaulusta suoraan ja jakaa internetin kautta opiskelijoille

Lisäksi saadaan varmaan aktivoitua vieläkin enemmän kinesteettisesti oppivia opiskelijoita. Tästä täytyy hakea tutkimustietoa myöhemmin, kunhan vuorovaikutteisten pintojen opetuskäytöstä saadaan enemmän kokemuksia.

Google Apps for Education (GAFE)

Google

Google näkyi tänä vuonna messuilla hyvin. Esitykset joissa käsiteltiin Googlen työkalujen opetuskäyttöä olivat aina tupaten täynnä. Mielenkiintoa selvästi näitä ratkaisuja kohtaan oli ja en lainkaan ihmettele, sillä hyvin kevyitä ja nopeita nämä ratkaisut ovatkin. Raskaampaan tietojenkäsittelyyn on varmasti parempiakin ratkaisuja, mutta opetuskäytön näkökulmasta oleellisempaa voikin tulevaisuudessa olla se, että osaa toimia verkossa yhdessä muiden kanssa opiskelutehtäviä tehden.

Google Chromebookit

Chromebook

Googlen ChromeOS alkaa pikkuhiljaa lunastamaan lupauksiaan, joita se vuonna 2008 julkaistun Chrome-selaimen yhteydessä lanseerasi. Verkkoa hyödyntävä kevyt käyttöjärjestelmä höystettynä jämäkällä raudalla vaikuttaa erittäin lupaavalta vaihtoehdolta esimerkiksi opetustilanteisiin, joissa oleellisempaa on tiedon (yhteinen) prosessointi kuin laitteen suoritusteho ja erikseen asennettavat ohjelmat.

Lisätty todellisuus Aurasmalla

Aurasma

Lisätyn todellisuuden sovellukset alkavat pikkuhiljaa yleistyä. Olemme jo tehneet aikanaan kokeiluja lisätyn todellisuuden opetuskäyttöön liittyen, lisätyssä todellisuudessa on paljon mielenkiintoista opetuskäytönkin kannalta, mutta sisällöntuottaminen on vielä tällä hetkellä aika vaikeaa. Kuuntelin opettaja James Pollockin (Teesside High School) puheenvuoron, joka oli hyödyntänyt Aurasmaa opetuksessaan. Opettaja oli luonut paljon sisältöä Aurasma-kanavalleen. Auroihin oli rakennettu polkuja sen mukaan, miten opiskelija edistyi asiaan perehtymisessä, tämä oli toteutettu linkeillä ja Google -dokumenteilla. Uutena tietona minulle oli sisällöntuotantoon hyödynnetty Aurasma Studio.  Aurasma Studio antaakin enemmän mahdollisuuksia sisällöntuottamiseen, Aurasma-appsilla sisällöntuottaminen on huomattavasti rajatumpaa.

Mobiililaitteiden lataaminen

Mobiililaitteiden lataaminen

Kun mobiililaitteet yleistyvät oppilaitoksissa, tulee kysymykseen myös niiden lataaminen. Leballa on mainioita mobiililaitelaatikoita, mutta tulevaisuudessa luokassa voisi olla mobiililaitteille latauspisteitä. Kuvassa Cambrionixin ratkaisu, jossa yhdestä ”härpäkkeestä” saa virtaa useille yleisimmille mobiilaitteille.

 

3D-tulostaminen (materiaalia lisäävä valmistus)

3D printing the future

3D-tulostaminen näkyi BETT-messuilla lähinnä tulostinkauppiaiden osastoilla. Pedagogista soveltamista tälle teknologialle ei vielä näkynyt. Tulevaisuudessa 3D-tulostaminen voi muuttaa useita teollisuudenaloja. Asiasta lisätietoa löytyy esimerkiksi eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan raportista Suomen 100 uutta mahdollisuutta (PDF). Kävimme tutustumassa myös Science Museumin ”3D printing the future” -näyttelyyn, jossa oli esillä yli 600 3D-tulostettua kappaletta.

3D käsi
”Over 5.5 million people have already been treated using 3D printed medical parts.
We are all unique individuals. Our medical needs are unique too.
Today medical specialists are harnessing the power of 3D printing to create custom-made implants.
In future medics might print bespoke treatments made with biological materials, drugs and living human cells
How can 3D printed medical parts help to heal you?”

 

Metalliprintti
”An industrial printer formed this car engine part from stainless steel.
Like the industrial polymer printer, it uses a high-energy laser to fuse powder together and build up an object layer by layer.
This is one of the priciest 3D printers. But it can make more efficient parts that will save energy and money over their life span. Any unused metal powder can be recycled”

 

Paljon uutta näkökulmaa

Excel

Mitä lopulta jäi käteen? Erilaista teknologiaa on paljon tarjolla, mutta toisaalta isompaan kontekstiin sitoen täytyy pohtia, mitkä näistä teknologioista ovat missäkin vaiheessa sovellettavissa aidosti oppimista tukeviksi. Uusien teknologia- ja opetusratkaisujen kanssa tullaan aina siihen ”menneisyyden painolasti” -kysymykseen, jossa on mietittävä nykyisiä olemassaolevia ratkaisuja suhteessa uusiin – tuovatko ne aidosti jotain uutta vai voisiko näitä ratkaisuja kokeilla ensin pienesti ja sen jälkeen positiivisten tulosten kautta vasta hankkia niitä enemmän?

 

Virtuaaliopetuksen päivillä visioitiin tulevaa

Opetushallituksen järjestämät Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2013 järjestettiin 2.-3.12.2013 Helsingin messukeskuksella. Tapahtuma kokoaa vuosittain noin neljä sataa toisen asteen toimijaa saman katon alle. Kuten arvata saattoi, valtavaa innostusta oli jälleen ilmoilla mainioiden puheenvuorojen säestäessä päivien kulkua.

Parvijohtaminen – sähköpostijohtajasta aktiiviseksi verkkotoimijaksi

Katri Luukka aloitti ammatillisen koulutuksen teemaseminaarin kertomalla omaa tarinaansa verkkotyöskentelyn omaksumisesta arjen työhönsä otsikolla ”Vuorovaikutustaidot muutoksessa: Online-johtaminen ja parvityöskentely. Aiemmin Koulutuskeskus Salpauksen apulaisrehtorina toiminut Luukka toimii nykyään  yrittäjänä. Hyvän puheenvuoron diat löytyvät verkosta Katri Luukan Slidesharesta. Tärkein pointti esityksessä oli virtuaalisen ja reaalimaailman häipyminen taka-alalle, oleellisempaa onkin, että työtä tehdään välittämättä siitä ollaanko paikalla reaalimaailmassa vai verkossa.

Massiiviset avoimet verkkokurssit eli MOOCit

Jaakko Kurhila Helsingin yliopistolta valotti MOOC -hypen taustoja sekä kertoi heidän omista MOOCeistaan. Valitettavasti Jaakon esityksen materiaaleja ei löytynyt julkisesta verkosta, mutta InnoOmnian Pauliina Venhon mindmap tiivistää oleellisimman tästä puheenvuorosta aika hyvin: http://t.co/7Gfdqatutr

Jäikö joku junasta

Jouni Kangasniemi ja Jarmo Viteli: Jäikö joku junasta, kuka matkustaa ensimmäisessä luokassa – opettajien digiosaaminen puhuttaa Helsingissä ja Piilaaksossa

”Jäikö joku junasta, kuka matkustaa ensimmäisessä luokassa – opettajien digiosaaminen puhuttaa Helsingissä ja Piilaaksossa”. Myös PISA-tulokset keskusteluttivat osallistujia sekä puheenvuoroissa että käytäväkeskusteluissa.

Ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöhankkeiden helmet

Opetushallituksen rahoittamien ja ohjaamien ammatillisen peruskoulutuksen oppimisympäristöjen kehittämishankkeiden hyviä käytänteitä esittelivät Sanna Brauer ja Minna Taivassalo-Salkosuo valtakunnallisilla Virtuaaliopetuksen päivillä. Esitys löytyy Slidesharesta.

Sosiaalinen media arkipäiväistyy kouluissa

Jyväskylän lukiokoulutuksen vetämä koordinaatiohanke ”Sosiaalinen media yleissivistävässä koulutuksessa” oli mukana päivillä omilla puheenvuoroillaan ja ständillään. SOMY:n blogisivuilta löytyy kattava linkkilista yleissivistävän koulutuksen SoMe-hankkeista.

Koulutuspilvi puhuttaa

Opetushallitus asetti digitaalisen oppimisen neuvottelukunnan huhtikuussa 2013.  Neuvottelukunnan yhteyteen on asetettu koulutuspilvijaosto, jonka tehtävänä on vahvistaa digiteknologian ja pilvipalveluiden antamia mahdollisuuksia opetuksessa. Koulutuspilvijaosto oli päivillä esittelemässä tämän hetkistä koulutuspilven tilannetta. Tähän mennessä on selvitetty asiantuntijoilta, opettajilta ja koulutusalan johtajilta tarpeita koulutuspilveen. Projektin määrittelyvaihe alkaa nyt ja kansallisen koulutuksen pilvipalvelun toteutussuunnitelma ja esitys hankkeen toteuttamiseksi valmistuu maaliskuun 2014 loppuun meneessä.  Erittäin mielenkiintoinen projekti siis tulossa tästä, joka tarjoaa varmasti joitain ratkaisuja digitalisoituvan opetuksen ja opetusmateriaalin tarpeeseen.

Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2014 -konferenssi Hämeenlinnassa

Virtuaaliopetuksen päivien päätyttyä on hyvä siirtää ajatuksia tulevaan ja siitä muistutuksena olikin sähköpostiini kolahtanut tieto posterimme pääsystä ITK-päiville. Pääsemme hanketoimijajoukolla esittelemään Ope.fi -koulutussarjassa syntyneitä opettajien parhaita käytänteitä posterissamme ”TVT-koulutusten parhaita paloja”. ITK2014-konferenssi järjestetään 10.-11.4.2014 Hämeenlinnassa, joten nuo päivät kannattaakin varata kalenterista jo hyvissä ajoin.

//Henry

Optima Akatemia webinaaritallenteet

Discendum Oy:n verkko-oppimisympäristö Optiman teemoihin paneutuvia webinaareja (eli verkkoseminaareja) kannattaa käydä seuraamassa osoitteessa http://akatemia.discendum.com/

Webinaareista löytyy myös tallenteita, joita voi käydä katsomassa vaikkapa sadepäivän ajankuluna. 🙂 Tässä muutamia hyviä tallenteita Akatemian arkistosta:

Ei muuta kuin tallenteita katsomaan ja innostumaan Optiman monipuolisesta käytöstä!