Avainsana-arkisto: työssäoppiminen

Työpaikkaohjaajat kohtaavat sosiaalisessa mediassa – työelämäyhteistyö todeksi!

Useissa oppilaitoksen kehittämis-, arviointi ja koulutuspäivissä on peräänkuulutettu työelämäyhteistyön merkittävyyttä koulutuksen toteuttamisessa ja uudistamisessa.

Omassa työssäni työelämäyhteistyö on toteutunut työssäoppimisen ohjaamisen ohessa luontevasti ja vuorovaikutteisesti. Opettajana olen saanut seurata nuorekkaita ohjaamismalleja sekä pitkäjänteistä työtä nuoren ammattiin kasvun aikana useiden vuosien aikana.

 Kuinka saan hyvät käytänteet, tiedon ja taidon jaetuksi?

 Kuinka hyvästä mallista kasvaa vielä parempi?

Nämä ajatukset lähtökohtana perustin syksyllä 2014 FB – ryhmän  Hotelli- ja ravintola ja cateringalan työpaikkaohjaajille. Kutsuin suljettuun ryhmääni monipuolisen kattauksen ammattialamme työelämän edustajia.

Ryhmässä jäseninä on keittiöesimiehiä, ravintolapäälliköitä, palveluvastaavia, kokkeja,  tarjoilijoita, Jamkissa opintoja suorittavia opettajia. Ryhmän jäsenmäärä on 25.

Toiminnan tavoitteena on edistää työpaikkaohjaajien jaksamista opiskelijan ohjaustilanteessa, sekä kehittää opetustoimintaa vuorovaikutteisemmaksi työelämän kanssa.

TopSome-ryhmän Fb -toiminta käynnistyi esittelyllä, jäsenet nostivat seinälle oman näköisensä CV:n ja kertoivat sanoin ja kuvin itsestään. Ryhmäkeskusteluaiheina ovat olleet mm. ohjaukseen, arviointiin, pelisääntöihin, jaksamiseen liittyviä aiheita.

5.11.2014 vietimme ensimmäisen ryhmätapaamisen.  Tapaamisen tavoitteena oli tutustua ryhmän jäseniin ja siten helpottaa sosiaalisessa mediassa käytävän keskustelun käynnistymistä. Illan aikana pohdittiin mm. mitkä ovat yhteisiä ohjaukseen liittyviä asioita, joista halutaan keskustella, millaisia ohjaustilanteita työssä tulee eteen ja mikä merkitys työtiimillä on jaksamisessa. Opiskelijan kohtaamisen haasteet nousivat myös keskustelun sisällöksi. Ja tietenkin suunniteltiin seuraavan Kasvokkain-illan sisältöä.

Me ollaan Me toiminta syvenee!

Tapaamisen jälkeen keskustelu on jatkunut TopSome ryhmässä vilkkaana. Työpaikkaohjaajat ovat ottaneet kantaa opiskelijamääriin työpaikoilla sekä kommentoineet työn alla olevaa tutkintokohtaista opetussuunnitelmaa. Lisäksi on jaettu hyviä käytäntöjä onnistumisista ohjaustilanteista, kannustettu jaksamisessa, pohdittu sanallisen ja numeerisen arvioinnin merkitystä. Myös oman työpäivän kuvaaminen on ollut aiheena.

Fb-ryhmän etuna on oikea-aikainen keskusteluyhteys, joka liittyy esim. myöhästelyihin, käyttäytymiseen, oppimisen varmistamiseen jne. Top-Some malli on mahdollistanut kysymyksiin vastaamisen, ohjaamisen ja kokemusten jakamisen työssäoppimisprosessin eri vaiheissa tehokkaasti.

Jo nyt kolmen kuukauden kokemuksella tiedän, että tämä ryhmä toimii! Keskustelu on vilkasta, ryhmä jakaa tietoja toivotusti, ryhmä kannustaa ja osaa olla kriittinen. Ryhmän jäsenet ovat löytäneet oman tavan toimia porukassa. Osa jäsenistä seuraa toimintaa taustalta, mutta saa siten hyviä vinkkejä opiskelijan ohjaamiseen. Ryhmä jatkaa keskustelua ja tekee ns. uutta pintaa ohjauksen käytänteisiin.  Maaliskuussa tapaamme kasvokkain yhteisesti sovitun teeman parissa.

Meillä on upeita työpaikkaohjaajia, joiden kanssa on luontevaa tehdä työtä tulevaisuuteen suuntautuvassa koulutuksessa!

 

 

Työpaikat mukaan ops keskusteluun

Oppilaitoksen opetussuunnitelmatyö on vauhdissa.

Keskustelukumppanista työssä kuin työssä on aina apua. Keskustelukumppaniksi löytyy usein kollega, oman tai rinnakkaisalan. Joillain aloilla opsia tehdään tiimeissä, millä varmistetaan jokaisen sitoutuminen sitten toimintavaiheessa. Koko tutkinnon pähkäileminen edistää myös yksilöllisten opinpolkujen todellista toteutumista. Kun tietää, mistä tutkinto koostuu, sitä on helpompi muokata opiskelijan yksilöllisiin tarpeisiin soveltuvaksi.

Toinen tärkeä keskustelukumppani löytyy työpaikalta. Työpaikkaohjaajat ja opettajat yhdessä kuvaavat työpaikan työtehtävien, prosessien etenemisen. Tutkinnon osan tavoite on kirkas opettajalle ja työpaikkaohjaaja tuntee oman työpaikkansa työtehtävät. Kuvaus on varmasti myös opiskelijalle helposti ymmärrettävässä muodossa, ei kapulakieltä.

Nuorten innostus alalle, oppiminen ja osaamisen kehittyminen ei ole yksin opettajien vastuulla. Haastetaan työpaikat työhön kanssamme.

 

Työpaikkaohjaajille koulutusta

Jyväskyläm ammattiopiston työpaikkaohjaajakoulutukseen voi ilmoittautua esimerkiksi nettisivujen kautta, www.jao.fi/työelämäyhteistyö. Sivujen kautta tulee tasaiseen tahtiin eri alojen työpaikoilta kyselyjä ja toiveita työpaikkaohjaajakoulutuksen järjestämisestä.

Logistiikka-alan opettaja Jorma Nieminen tarttui yritykseltä tulleeseen pyyntöön ja toteutti yrityskohtaisen työpaikkaohjaajakoulutuksen Sihvari Oy:lle, joka tuottaa ympäristöhuollon palveluita kotitalouksille ja yrityksille. Koulutus toteutettiin yrityksen tiloissa työpaikan ja Jorman yhdessä laatiman suunnittelman ja aikataulun mukaisesti. Koulutuksessa käytettiin Jorman tekemää koulutusmateriaalia, johon koulutukseen osallistujat pääsivät perehtymään myös netin kautta.

Yritys oli tyytyväinen yhteistyöhön ja toivoi yrityksen tarpeisiin räätälöityä koulutusta myös toisella paikkakunnalla toimivalle henkilöstölleen. Koulutuksen päätyttyä Jorma sai www- sivujen kautta uuden työpaikkaohjaajakoulutuspyynnön.  Tällä kertaa koulutus järjestettiin yhdelle työpaikkaohjaajalle henkilökohtaisen koulutussuunnitelman mukaisesti.

Jorma koki, että työpaikkaohjaajakoulutus edistää erinomaisesti työpaikan ja oppilaitoksen vuoropuhelua alan käytännöistä ja opiskelijoiden ohjaamisesta. Työpaikkaohjaajakoulutus on sekä työpaikan että oppilaitoksen yhteinen etu.

 

EU vipuvoimaa

 

 

Kokeilemisen arvoista; työn ja teorian vuorottelua (4+1 malli)

Elintarvikealan opettaja Seija Pesonen oli huolissaan opiskelijoiden ensimmäisen työssäoppimisjakson vaikuttavuudesta. Miten varmistaa, että työssäoppimisjakson tutkinnon osan keskeinen sisältö, kokemus hyvästä työssäoppimisesta ja onnistuminen näytössä saadaan kaikki samaan pakettiin?

Aktiivisena oman työnsä kehittäjänä Seija teki ehdotuksen Jyväskylän ammattiopiston kehittämisyksille. Päädyttiin 4+1 malliin, jossa opiskelijat olivat viikosta neljä päivää työpaikalla ja yhden oppilaitoksessa. Näin mentiin koko kuuden viikon jakso. Keskiviikon kontaktiopetuksessa opiskelijat esittelivät toisilleen omien työpaikkojensa tuotantoprosesseja (meijeri, makeistehdas tai valmistuskeittiö).  Heti jakson ensimmäisestä viikosta lähtien tutustuttiin opettajan johdolla ammattiosaamisen näytön tavoitteisiin, suunniteltiin omaan oppimisympäristöön soveltuvaa näyttöä ja avattiin vaikeaselkoisia kriteereitä ja niiden merkitystä ”käytännössä.” Näyttöä varten laadittiin yhdessä näyttötyösuunnitelma, joka palvelee jatkossa pohjana koko koulutuspituuden ajan. Alan työturvallisuus ja omavalvonta kulkevat mukana tutkinnon osasta toiseen.

Tutkinnon osan edellyttämä keskeinen teoria (työturvallisuus, omavalvonta, tuotantoprosessit) toteutettiin oppimistehtävin työpaikoilla ja verkossa. Teoriaosuus täydentyi mielenkiintoisesti oppilaitoksessa opiskelijoiden kertomilla omilla kokemuksilla ja esimerkeillä kunkin työpaikalta. Lisäksi opiskelijat pitivät oppimispäiväkirjaa, joka on tärkein itsearvioinnin, oman oppimisen arvioinnin menetelmä.

Työpaikkaohjaajien palautteessa mallia pidettiin opiskelijoiden jaksamista ja motivaatiota tukevana. Yllättävää oli, että työpaikkaohjaajat olisivat halunneet enemmän olla mukana opiskelijoiden oppimistehtävissä. Hienointa kuitenkin palautteessa oli, että 75 % vastaajista totesi toiminnan kehittävän myös työpaikkaohjaajan omaa ammattitaitoa.

Opiskelijoiden kokemusta on tässä vaiheessa vaikea analysoida, sillä heillä ei ole vielä mallia muunlaisesta työssäoppimisesta. Parasta opiskelijoiden mielestä oli, että sai yhtenä päivänä nukkua vähän pidempään. Näin he kokivat jaksavansa paremmin ja totuttautuminen ensimmäiseen ”oikeaan” työviikkorytmiin sujui lempeämmin. Myös ensimmäisen näytön suunnittelu yhdessä helpotti pelkoa ja jännitystä näyttöä kohtaan. Lopulta näyttö tuntui olevan vain tavallista arkirutiinia, mikä onkin näytön ydin. Erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat hyötyivät eniten 4+1 -mallista ja kavereiden vertaistuki oli kaikille tärkeää.

Työpaikalla tapahtuva oppiminen

Työssäoppimista on käytetty opetusmenetelmänä jo pitkään. Sen rinnalle on koko ajan kehitetty erilaisia malleja toteuttaa opetusta mahdollisimman työelämälähtöisesti.  On alettu puhumaan työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta.  Kaikkien kehitettyjen ja kehitteillä olevien mallien tärkein tavoite on omalla tavallaan helpottaa opiskelijoiden oppimista, valmistumista sekä työllistymistä.

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen on todettu motivoivan opiskelijaa. Tekemisen kautta tunne omasta osaamisesta vahvistuu, itsetunto ja jaksaminen paranee. Erityisesti työpaikkaohjaajan ja muiden työpaikan työntekijöiden kannustus ja palaute kehittymisestä lisää halua oppia aina vain enemmän ja enemmän.

Tehdäämpä työpaikalla tapahtuvaa oppimista millä mallilla tahansa (2+1 malli, laajennettu työssäoppiminen, työssäoppiminen, projektit) on aina tavoitteena teorian ja käytännön yhdistäminen. Opetuksen suunnittelu edellyttää opettajalta hyvää tutkinnon perusteiden tuntemista sekä yritystuntemusta. Mitä työpaikalla voi oppia, missä työtehtävissä ja -prosesseissa opiskelija voi osoittaa osaamisensa? Keskeistä on myös varmistaa opiskelijaa ohjaavan henkilön, työpaikkaohjaajan tietoisuus toteutuksen tavoitteista, ohjauksen keinoista ja arvioinnin periaatteista.

Opettajien tehtävät monipuolistuvat työpaikalla tapahtuvassa opiskelussa. Opiskelijan opintojen suunnittelua tehdään yhdessä kollegojen sekä työpaikkaohjaajan kanssa. On tuettava ja ohjattava sekä opiskelijaa että työpaikkaohjaajaa. Oltava jatkuvassa yhteydessä ja tietoinen opiskelijan osaamisen kehittymisestä.

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittämisessä ja uusien mallien luomisessa on omat haasteensa. Näitä esteitä ja aitoja voidaan madaltaa lisäämällä systemaattista ja konkreettista työelämäyhteistyötä, mahdollistamalla henkilöstön työelämäjaksot sekä tukemalla työyhteisönä opettajien tekemiä kokeiluja. Vertaisten tuki ja uusien kokeilujen esittely sekä edelleen soveltaminen tuovat uusia tuulia kaikkien arkeen.