Avainsana-arkisto: osaaminen

Pallo on nyt meillä

Opetushallitus  sai päätökseen yhden vaiheen tutkintouudistuksesta. Kaikkien  ammatillisten perustutkintojen perusteet ja muut määräykset on uudistettu vastaamaan lokakuussa vahvistettuja säädösmuutoksia.

Nyt uudistusten toimeenpano on oppilaitosten vastuulla.

Erityisesti odotimme Opetushallitukselta siirtymävaiheen ohjeita, koska sekä jatkavat että uudet opiskelijat siirtyvät opiskelemaan uusien säädösten, tutkinnon perusteiden ja muiden määräysten mukaan 1.8.2015 alkaen. Oppilaitoksessa nyt sisällä olevien opiskelijoiden yhteisten tutkinnon osien muutokset kesken opiskelun vaatii yhteistä pohdintaa ja ohjeistusta oppilaitoksessa.

Erityisesti tulee pohtia uudet pakolliset tutkinnon osat Tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen 1 osp, Työelämätaidot 1 osp, Yrittäjyys ja yritystoiminta 1 osp.  Opiskelijan tulee suorittaa ne! Samoin on pohdittava, miten toimitaan niiden opiskelijoiden kohdalla, jotka ovat edellisen lain mukaisesti päättäneet olla suorittamatta työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto opintoja sekä taide- ja kulttuuri opintoja. Vapaasti valittaviin on voinut osaamisen tunnustamisella sijoittaa esim.  harrastustoimintaa. Nyt vapaasti valittavien osaamisen tulee vastata  opintojen ammattitaitovaatimuksia tai osaamistavoitteita.   Opinnäytetyökään ei kuulu enää erillisenä uusiin tutkinnon perusteisiin. Tämän asian tiedottaminen jo aloittaneille opiskelijoille saattaa aiheuttaa kyseenalaistamista sen tekemisen merkityksestä. Vastauksia, pelisääntöjä ja tiedottamista tulee pohtia.

Opetushallituksen siirtymävaiheen ohjeet löytyvät Opetushallituksen sivulta muista määräyksistä, Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen mitoituksen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa. Opetushallitus on myös luvannut tukea oppilaitoksia siirtymävaiheen yli, kiitos siitä.

 

Osaaminen näkyväksi

Jyväskylän ammattiopiston henkilöstön kehittämispäivässä 27.1.2014 korostui useassa puheenvuorossa pedagogian merkitys.

Martti Hellströmin mukaan pedagogiikassa on kysymys ainakin opettajan aineen hallinnasta, opettajan ja opiskelijan välisestä suhteesta, opetustaidosta ja ryhmän johtamisesta. Samoihin elementteihin perustui myös Opetushallituksen vuoden 2013 pedagogiseksi kehittäjäksi valitun Jari Välkkysen kokemukset. Hänellä on vahva, työn kautta hankittu osaaminen omaan alaansa. Kaikesta häneen puheestaan välittyi välittäminen ja vastuu nuorten osaamisen kehittymisestä. Opettajan roolia hän kuvasi valmentajan rooliksi. Tavoitteena on saada jokaiselle opiskelijalle onnistumisen kokemuksia, jotka synnyttävät innostuksen alaan. Työskentelyilmapiiriä ryhmässä hän kuvasi yhteisölliseksi.

On vaikea uskoa, ettei näitä samoja elementtejä löydy useimman opettajan työkalupakista.

Uutta ja tätä päivää ovat menetelmät. Niillä saadaan opettajien työ ja opiskelijoiden osaaminen näkyväksi. Wiki on oppikirja, blogi on vihko ja laitteet toimivat kynänä, totesi Jari. Hommasta ei pidä tehdä kuitenkaan liian vaikeaa. Lähdetään asioista jotka itseä kiinnostaa, laitteilla joita opiskelijat jo käyttävät ja edetään pikkuhiljaa! Opiskelijoilla kun tuntuu olevan intoa ja rohkeutta esitellä omaa osaamistaan.

Osaaminen ratkaisee

Opetusneuvos Seija Rasku (OKM) oli kutsuttu Jyväkylän ammattiopistossa pidetyn koulutuspäivän asiantuntijaksi, kertomaan ammatillisten tutkintojen ja tutkintojärjestelmän kehittämiseen liittyvistä suunnitelmista.

Säädösmuutoksia koskevassa luonnoksessa esitetään, että ammatillisessa koulutuksessa siirrytään osaamisperusteisuuteen 1.8.2014. Osaamisperusteisuudessa oppimiseen kuluvan ajan sijasta keskeistä on opiskelijan oppimistulokset. Ammatillisessa koulutuksessa vuoden aikana suoritettavat oppimistulokset vastaavat jatkossa 60:tä pistettä ja perustutkinnon kokonaislaajuus tulee olemaan 180 osaamispistettä. Tutkinnon osien osaamispisteet määräytyvät sen mukaan, mikä on niihin sisältyvän osaamisen kattavuus, vaikeusaste ja merkittävyys suhteessa koko tutkinnon ammattitaitovaatimuksiin ja osaamistavoitteisiin.

Jokainen tutkinnon osa on nyt laitettava vaakaan ja punnittava, minkä kokoisista, painoisista ja muotoisista punnuksista kukin tutkinnon osa muodostuu. vaaka

Muutoksien tavoitteena on vahvistaa tutkintojen läpäisyä, joustavaa tutkinnon suorittamista, yksilöllisen osaamisen karttumista, työelämän edellyttämien ammattitaitovaatimusten toteutumista sekä kansainvälistä liikkuvuutta.

Opetusneuvos Seija Raskun 18.9.2013 pitämä esitys löytyy intrasta henkilöstön koulutusmateriaaleista.