Avainsana-arkisto: oppimisympäristö

Ulkoinen auditointi, pintakäsittelyala

Jyväskylän ammattiopiston Pintakäsittelyalan perustutkinnossa toteutettiin ulkoinen auditointi.  Arvioitavana kohteena oli oppilaitoksen työympäristö sekä Puupintojen pintakäsittelyt tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttö. Auditointiin osallistuivat paikallisen maalausliikkeen yrittäjä sekä opiskelijat ja opettaja.

Auditointikeskustelussa todettiin, että pintakäsittelyalalla on otettu käyttöön hyviä opiskelijoiden työelämävalmiuksia parantavia toimenpiteitä. Alalla on esimerkiksi käytössä TR-mittaukset. Työpisteiden siisteyden merkitystä korostetaan työelämälähtöisesti ja työelämän toimintatapoja käyttäen sekä työn aikana että erityisesti työpäivän päätteeksi. Opiskelijakohtaisesti tai opiskelijatiimeittäin tehdään työsalin kunnossapitotarkastukset. Opiskelijoiden on tunnettava hyvin määräykset tarkastuksia tehdessään.

Sekä oppilaitoksessa että yrityksissä työntekijät siivoavat tänä päivänä omat jälkensä. Siivoamiseen kuuluu myös jätteiden lajittelu. Se lisää omalta osaltaan myös työturvallisuutta ympäristön siisteyden välityksellä. Opiskelijoiden kanssa käyttöön otetuilla TR-mittauksilla pyritään varmistamaan hyväksytty turvallisuustaso.

Tiedonhankintataitoja tulee opettaa oppilaitoksessa. Työpaikoillakin käyttäjän kannalta tärkeimmät turvallisuusohjeet löytyvät jo tuotteen myyntipakkauksesta. Käyttöturvatiedotteet löytyvät niin työpaikoilla kuin oppilaitoksessa internetin kautta. Niiden tulkintaa ja ymmärtämistä täytyy perustella opiskelijoille.

Auditoija esitti, että opiskelijoiden olisi hyvä oppia arvioimaan työhön käyttämäänsä aikaa etenkin opintojen viimevaiheessa. Opiskelijan on hyvä tiedostaa, paljonko aikaa työn tekemiseen menee ja onko se yrityksen tai yrittäjän näkökulmasta taloudellisesti kannattavaa toimintaa.

Auditoinnissa kehittämiskohteiksi nousivat erityisesti ongelmajätteiden käsittely sekä maalien sekoituspaikka ja sen ilmanvaihdon kohdepoiston puuttuminen. Tärkeitä arvioijan huomioita. Korjaavien toimenpiteiden toteutuksen tulee käynnistyä pikaisesti.

Puupintojen pintakäsittelyt on suunniteltu opetussuunnitemassa oppilaitoksessa toteutettavaksi näytöksi ja opiskelijan osaaminen voidaan siellä myös todentaa. Auditointikeskustelun lopuksi kuitenkin todettiin, että tutkinnon osan näyttö voidaan toteuttaa hyvin myös joissakin alan yrityksissä.

OPH_logo

Oppimisympäristön ja laadun varmistaminen ulkoisen auditoinnin avulla

Jyväskylän ammattiopiston Painossa toteutettiin pilottina työelämän edustajan toteuttama ulkoinen auditointi. Arvioinnin tarkoituksena oli varmistaa oppimisympäristön soveltuvuus ammattiosaamisen näyttöön. Auditoitavana tutkinnon osana oli Graafinen tuotantotoiminta (25 osp), mikä on painoviestinnän perustutkinnon pakollinen tutkinnon osa sekä ulkoasun toteutuksen että painotekniikan osaamisaloille.

Työelämän edustaja, auditoija, arvioi päivän aikana oppimisympäristöä sekä opiskelijoiden näyttöä havainnoimalla ja haastattelemalla opiskelijoita. Opettaja oli perehdyttänyt työelämän arvioijan tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin, arvioinnin kohteisiin ja kriteereihin sekä näyttöympäristöön. Arvioija teki omiin huomioihinsa perustuvat muistiinpanot auditointitilaisuudessa.

Auditoinnin jälkeen pidetty yhteinen keskustelu koulutuspäällikön, opettajan ja auditoijan kesken sujui rakentavassa hengessä. Erityisesti todettiin, että työelämälähtöisen oppimisympäristön vaatimukset ja alan toimintatavat tulee olla osa opetusta jo oppilaitoksessa. Työturvallisuus, kestävä kehitys ja laatu ovat osa kaikkien tutkintojen ja toimialojen toimintaa. Niiden avaaminen ja konkreettinen näkyminen osana opiskelijoiden päivittäistä työtä tulee varmistaa.

OPH_logo

Vaihtoehtoisia tapoja varmistaa valmistuminen

Jyväskylän ammattiopistossa kehitetyt ja käyttöön otetut toiminnalliset oppimisympäristöt eli Opintoja edistävä toiminnallinen jakso ja Valinnaisjakso jatkuvat lukuvuonna 2014–15.  Opintoja edistävä toiminnallinen jakso alkaa Harjun toimipisteen asuntolan vapaa-ajan tiloissa 18.8.2014. Opinnot kartuttavat opiskelijoiden Vapaasti valittavia tutkinnon osia. Valinnaisjakso, jossa suoritetaan Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien valinnaisia opintoja (Atto-valinnaisia) toteutetaan työjärjestysjaksolla kaksi. Jakson aikana opiskellaan toiminnallisesti taidetta ja kulttuuria, äidinkieltä, yhteiskunta-, yritys- ja työelämätietoa, liikuntaa ja terveystietoa. Mukaan otetaan opiskelijoita, jotka tarvitsevat Atto-valinnaisten suorittamista intensiivisesti, jotta opinnot etenevät ja valmistuminen varmistuu. Etenkin syksyllä valmistuville opiskelijoille Valinnaisjakso on erittäin hyödyllinen, jos Atto-valinnaisia on vielä suorittamatta. Mikäli tarvetta ilmenee, toinen Valinnaisjakso järjestetään keväällä 2015 työjärjestysjaksossa viisi. Luokanvalvojien lisäksi opinto-ohjaajat ovat rekrytoinnissa avainasemassa. Valinnaisjaksolle voi hakeutua Wilmassa olevan hakulomakkeen avulla Jyväskylän ammattiopiston kaikista toimipisteistä ja kaikilta aloilta.

Syksyllä 2013 Opintoja edistävälle toiminnalliselle jaksolle osallistui 13 opiskelijaa, jotka suorittivat yhden työjärjestysjakson aikana 32 opintoviikkoa Vapaasti valittavia tutkinnon osia. Keväällä 2014 toiminta oli nonstop-periaatteella toimivaa eli opiskelijat olivat mukana muutamasta päivästä useampaan viikkoon. Osallistujia oli 20.

Lukuvuonna 2013–14 yhteensä 28 opiskelijaa varmisti valmistumistaan Valinnaisjaksoilla. Tulokset olivat hyviä. Syksyllä mukana oli 13 opiskelijaa, jotka suorittivat tarjolla olleista 65 opintoviikosta yhteensä 51 opintoviikkoa. Kevään Valinnaisjaksolle osallistui 15 opiskelijaa. Henkilökohtaiset opiskelusuunnitelmat huomioiden kokonaisopintoviikkomäärä oli 69, joista suoritettiin 54.

OPH_logo

 


Valmistumisen kynnyksellä

Jyväskylän ammattiopistossa toteutettiin kevään 2014 aikana uusia toiminnallisia oppimisympäristöjä opintojen loppuun suorittamiseksi. Mukaan olivat tervetulleita kaikkien alojen opiskelijat, joilla oli tarvetta saada intensiivisesti opintoja suoritetuksi ja näin varmistaa valmistumistaan.

Viitaniemen toimipisteessä opiskeltiin toiminnallisesti ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien valinnaisia opintoja (Atto-valinnaisia). Valinnaisjaksolla opiskeltiin liikuntaa, terveystietoa, äidinkieltä sekä taidetta ja kulttuuria. Vierailuja tehtiin teatterin kulisseihin, teatterinäytökseen, keilahalliin jne. Galleria Harmoniassa tutustuttiin taidenäyttelyyn ja tehtiin itse taidetta. Tuloksena oli upeita taideteoksia!

Kollaasi grafiikkatöistä

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon opinnoissa tehtiin tutustumiskäyntejä kohteisiin, joissa tulee asioida valmistumisen jälkeen. Kahvila Muistossa käytiin kuulemassa asioita yrittäjyydestä sekä siitä, minkälaisia asioita kannattaa ottaa huomioon työhakemuksen laatimisessa ja työpaikkahaastattelussa. Vierailukäynnin yhteydessä nautittiin kokouskahvit.

Priimuksella vierailtiin liikelounasasioita oppimassa. Tarjoilija-opiskelijat järjestivät teoriaosuuden ja mielenkiintoisen kattausharjoituksen. Lopuksi tarjoiltiin kolmen ruokalajin liikelounas –itse katettuihin pöytiin!

Kuvakollaasi liikelounaasta

Opiskelijoiden mielestä Valinnaisjaksossa oli parasta käytännönläheisyys ja opintoviikkojen karttuminen kuin huomaamatta. Moni sai rästiin jääneitä Atto-valinnaisia suoritettua ja valmistumistaan varmistettua.

OPH_logo

 

Opiskelijan yksilöllinen opinpolku

Vaatimus yksilöllisten opinpolkujen mahdollistamisesta opiskelijalle nousee esiin kaikissa ammatillisen koulutuksen kehittämistä koskevissa keskusteluissa. Mitä vaatimus edellyttää meiltä oppilaitoksessa?

Ainakin käsitystä oppimisesta; opetammeko asiaa vai opetammeko opiskelijaa oppimaan?

Yksilöllistäminen tehdään näkyväksi opiskelijan henkilöhtaisessa, jatkuvasti päivittyvässä opiskelusuunnitelmassa, HOPSissa. Hops on opiskelijan itsensä kuvaama kartta siitä polusta jota pitkin hän kulkee valitsemaansa ammattia kohti. Se vaatii opiskelijan omaa aktiivisuutta ja päätöksentekoa sekä runsasta tukea oppilaitoksen henkilöstöltä. Parhaimmillaan hops sitouttaa opiskelijaa ja motivoi oppimaan päivittäin jotain uutta.

Opetuksen lähtökohdat sanelee voimassa olevat tutkinnon perusteet. Niiden perusteella laadimme oman oppilaitoskohtaisen suunnitelman, siitä miten ja millä periaatteilla yksilöllisyyden mahdollistava opetus meillä toteutetaan. Osaamisperusteinen opetuksen toteuttaminen mahdollistaa aidosti opintojen etenemisen oman oppimisen tahtiin.

Ammatillisten valinnaisten opintojen avulla voidaan lisätä opiskelijan yksilöllisiä polkuja. Toteutussuunnitelmissa tulisi olla valinnaisten opintojen toteuttamiselle sovittu rakenne. Rakenteissa oleva ammatillinen valinnainen jakso mahdollistaisi henkilökohtaiset valinnat nykyistä paremmin alasta riippumatta ja tarjoaisi laajemman valinnan opiskelijoille.

Erilaisten oppimisympäristöjen mahdollistaminen yksilöllistää. Tutkinnon osittain tulisi miettiä missä vaihtoehtoisissa ympäristöissä tavoitteena olevat ammattitaitovaatimukset voidaan saavuttaa. Vaihtoehtoina voi olla mm. työpaikka, työsali, oma yritys tai kansainvälinen  ympäristö. Kehittämistoiminnassa korostuu tällä hetkellä kaikki toiminnalliset menetelmät kuten työpaikalla tapahtuva oppiminen, pelillisyys ja simulaatiot. Myös opiskelijakeskeiset menetelmät lisäävät yksilöllisen opetuksen ohjaamisen tarvetta. Sosiaalisen median hyödyntämistä opetuksen ohjauksessa ja vuorovaikutteisuudessa kehitetään jatkuvasti, sillä vuorovaikutteisuuden katsotaan olevan yksi oppimisen lähtökohta.