Avainsana-arkisto: oppimistulostiedot

Jyväskylän näyttötoimikunta

Jyväskylän koulutuskuntayhtymässä toimii kaksi ammattiosaamisen näyttöjen toimielintä, Jyväskylän ja Jämsän näyttötoimikunta. Jyväskylän koulutuskuntayhtymän hallitus on nimennyt näyttötoimikuntien tehtäväksi lain  edellyttämät tehtävät  ( L601/2005 ja A603/2005).

Jyväskylän näyttötoimikunta on ollut kiinteästi mukana oppilaitoksen toiminnassa ja sen kehittämisessä. Lakisääteisten tehtävien lisäksi näyttötoimikunta osallistui kevään 2014 aikana Jyväskylän ammattiopiston sisäisiin auditointeihin sekä 6.5.2014 Opetushallituksen toteuttamaan pintakäsittelyalan ulkoiseen auditointiin. Verkostoyhteistyö eSedun, Sakky:n, Salpauksen ja Samiedun toimielinten kanssa oli aktiivista.

Pintakäsittelyn auditointiin liittyvässä palautteessa myös näyttötoimikunta sai kannustusta ja kehittämisehdotuksia toimintaansa. Auditointipalautteessa todetaan, että Jyväskylän näyttötoimikunnan, työ on
– hyvin suunniteltua (toimintasuunnitelma, joka pohjautuu edelliseen toimikauteen kohdistuneeseen itsearviointiin.)
– on laatinut erillisen valvontatehtävää koskevan suunnitelman
– hoitaa lakisääteisen tehtävän erittäin hyvin
– painotetaan erityisesti työelämälähtöisyyttä näyttöjen toteuttamisessa  ja  näyttötoimikunta on asettanut konkreettisen tavoitteen työpaikalla toteuttavien näyttöjen osuudelle
– seuraa asetettujen tavoitteiden ja hyväksyttyjen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelmien toteutumista (arviointikeskustelun osallistuneista, arvosanoista päättäneistä sekä arvioijia koskevia tietoja)
– hyödyntää käytössä olevaa koulutuksen järjestäjän tuottamaa arviointi- ja palautetietoa ja käsittelee myös kansallisten oppimistulosten arviointien tuottamat tulokset
– osallistuu koulutuksen järjestäjän sisäisiin auditointeihin
– arvioi ja kehittää omaa toimintaansa tekemällä toimikausittain itsearvioinnin
– verkostoituminen on parantanut toisilta oppimista. Verkostossa on käsitelty näyttöjen toteuttamisen alueellisia haasteita sekä suunniteltu paikallisten tutkinnon osien toteuttamista.

Auditointiryhmä nimeää Jyväskylän näyttötoimikunnalle seuraavat kehittämiskohteet:
– Valvontatehtävän korostamisen rinnalla näyttötoimikunnan tulisi vahvistaa omaa kehittäjän rooliaan.
– Toiminta on jäänyt vielä etäiseksi Jyväskylän ammattiopiston opettajille. Toiminnan on koettu olevan jopa kontrolloivaa, jolloin linjauksiin on ollut vaikea sitoutua.
-Tärkeää on kehittää yhteistyötä johdon ja opettajien kanssa. Yhteistyön ja vuorovaikutuksen lisäämiseksi voi perustaa koulutuksen järjestäjän ja toimikunnan yhteisiä keskustelu- ja kehittämisfoorumeita ja toteuttaa esimerkiksi työpajoja toiminnan kehittämiseksi ja linjauksiin sitouttamiseksi.

Näyttötoimikunnan toimikausi 2012-2014 päättyy vuoden lopussa.  Auditointiryhmän nimeämät kehittämiskohteet on käsitelty nykyisessä ja tullaan käsittelemään  tulevan näyttötoimikunnan  toiminnan aloitusvaiheessa. Niistä on hyvä lähteä suunnittelemaan toimikauden 2015-2017 toimintaa.

Omasta toiminnasta kannattaa oppia

Opetushallitus julkaisee tasaiseen tahtiin ammatillisen peruskoulutuksen oppimistulostietoja. Arviointitieto kootaan tutkinnoittain kolmen vuoden ajalta opiskelijoiden oppimistuloksista sekä ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta.

Oppimistuloksista ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta saatavaa oppilaitoskohtaista tietoa voi hyödyntää esimerkiksi nyt opetussuunnitelmien kehittämisvaiheessa. Oppimistuloksista saadaan tieto tutkinnon osittain ja arvioinnin kohteittain. Esitetyt tulokset voivat auttaa löytämään niitä kohtia, joissa tutkinnon osan opetusta olisi tarvetta kehittää. Oppilaitoskohtaisia tuloksia voi peilata halutessaan kansallisiin vertailutietoihin sekä oppimistulostiedoista koottujen raporttien kehittämisehdotuksiin. Missä meillä mennään?

Julkaisuvuorossa tämän vuoden aikana ovat olleet hiusalan sekä sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnon opiskelijoiden oppimistulokset ammatillisesta osaamisesta. Arviointitieto on koottu kolmen vuoden ajalta vuonna 2009 aloittaneiden opiskelijoiden oppimistuloksista.

Vuoden vaihteessa tullaan saamaan oppilaitoskohtaiset tiedot liiketalouden- ja käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnoista. Tiedot on kerätty elokuussa 2010 aloittaneiden opiskelijoiden ammattiosaamisen näytöistä.

Kaikki oppimistulosten oppilaitoskohtaiset tiedot löytyvät henkilöstön intran laatusivulta kohdasta arvioinnit/oppimistulokset.