Arkistot kuukauden mukaan: marraskuu 2013

Kokeilemisen arvoista; työn ja teorian vuorottelua (4+1 malli)

Elintarvikealan opettaja Seija Pesonen oli huolissaan opiskelijoiden ensimmäisen työssäoppimisjakson vaikuttavuudesta. Miten varmistaa, että työssäoppimisjakson tutkinnon osan keskeinen sisältö, kokemus hyvästä työssäoppimisesta ja onnistuminen näytössä saadaan kaikki samaan pakettiin?

Aktiivisena oman työnsä kehittäjänä Seija teki ehdotuksen Jyväskylän ammattiopiston kehittämisyksille. Päädyttiin 4+1 malliin, jossa opiskelijat olivat viikosta neljä päivää työpaikalla ja yhden oppilaitoksessa. Näin mentiin koko kuuden viikon jakso. Keskiviikon kontaktiopetuksessa opiskelijat esittelivät toisilleen omien työpaikkojensa tuotantoprosesseja (meijeri, makeistehdas tai valmistuskeittiö).  Heti jakson ensimmäisestä viikosta lähtien tutustuttiin opettajan johdolla ammattiosaamisen näytön tavoitteisiin, suunniteltiin omaan oppimisympäristöön soveltuvaa näyttöä ja avattiin vaikeaselkoisia kriteereitä ja niiden merkitystä ”käytännössä.” Näyttöä varten laadittiin yhdessä näyttötyösuunnitelma, joka palvelee jatkossa pohjana koko koulutuspituuden ajan. Alan työturvallisuus ja omavalvonta kulkevat mukana tutkinnon osasta toiseen.

Tutkinnon osan edellyttämä keskeinen teoria (työturvallisuus, omavalvonta, tuotantoprosessit) toteutettiin oppimistehtävin työpaikoilla ja verkossa. Teoriaosuus täydentyi mielenkiintoisesti oppilaitoksessa opiskelijoiden kertomilla omilla kokemuksilla ja esimerkeillä kunkin työpaikalta. Lisäksi opiskelijat pitivät oppimispäiväkirjaa, joka on tärkein itsearvioinnin, oman oppimisen arvioinnin menetelmä.

Työpaikkaohjaajien palautteessa mallia pidettiin opiskelijoiden jaksamista ja motivaatiota tukevana. Yllättävää oli, että työpaikkaohjaajat olisivat halunneet enemmän olla mukana opiskelijoiden oppimistehtävissä. Hienointa kuitenkin palautteessa oli, että 75 % vastaajista totesi toiminnan kehittävän myös työpaikkaohjaajan omaa ammattitaitoa.

Opiskelijoiden kokemusta on tässä vaiheessa vaikea analysoida, sillä heillä ei ole vielä mallia muunlaisesta työssäoppimisesta. Parasta opiskelijoiden mielestä oli, että sai yhtenä päivänä nukkua vähän pidempään. Näin he kokivat jaksavansa paremmin ja totuttautuminen ensimmäiseen ”oikeaan” työviikkorytmiin sujui lempeämmin. Myös ensimmäisen näytön suunnittelu yhdessä helpotti pelkoa ja jännitystä näyttöä kohtaan. Lopulta näyttö tuntui olevan vain tavallista arkirutiinia, mikä onkin näytön ydin. Erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat hyötyivät eniten 4+1 -mallista ja kavereiden vertaistuki oli kaikille tärkeää.

Laatupalkinto

Hienoa, meidät on palkittu!

Tämän vuoden ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailu oli korkeatasoinen ja näyttöjä laadukkaasta työstä oli monella. Hakemuksia kilpailuun tuli yhteensä 14, kuusi hakenutta oppilaitosta auditoitiin ja neljä lopulta palkittiin.

Jyväskylän ammattiopiston perusteluissa todetaan, että meillä kannustetaan aktiivisesti kehittämään ja kokeilemaan uusia toimintatapoja. Esimerkillisiä uudenlaisia toimintatapoja on arvioijien mukaan kehitetty muun muassa yrittäjyyden edistämiseen, nivelvaiheyhteistyöhön, opiskelijoiden tukemiseen ja hanketoiminnan tulosten käyttöönottoon. Kannamme vastuumme alueen nuorten hyvinvoinnin tukemisesta yhdessä vahvojen verkostokumppaneiden kanssa. Lisäksi huomioidaan aktiivinen verkostoitumisemme kansallisesti ja kansainvälisesti sekä kilpailutoiminta.

Näillä hienoilla, meidän kaikkien työtä arvostavilla kiitoksilla on hyvä jatkaa. diplomi

 

Työpaikalla tapahtuva oppiminen

Työssäoppimista on käytetty opetusmenetelmänä jo pitkään. Sen rinnalle on koko ajan kehitetty erilaisia malleja toteuttaa opetusta mahdollisimman työelämälähtöisesti.  On alettu puhumaan työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta.  Kaikkien kehitettyjen ja kehitteillä olevien mallien tärkein tavoite on omalla tavallaan helpottaa opiskelijoiden oppimista, valmistumista sekä työllistymistä.

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen on todettu motivoivan opiskelijaa. Tekemisen kautta tunne omasta osaamisesta vahvistuu, itsetunto ja jaksaminen paranee. Erityisesti työpaikkaohjaajan ja muiden työpaikan työntekijöiden kannustus ja palaute kehittymisestä lisää halua oppia aina vain enemmän ja enemmän.

Tehdäämpä työpaikalla tapahtuvaa oppimista millä mallilla tahansa (2+1 malli, laajennettu työssäoppiminen, työssäoppiminen, projektit) on aina tavoitteena teorian ja käytännön yhdistäminen. Opetuksen suunnittelu edellyttää opettajalta hyvää tutkinnon perusteiden tuntemista sekä yritystuntemusta. Mitä työpaikalla voi oppia, missä työtehtävissä ja -prosesseissa opiskelija voi osoittaa osaamisensa? Keskeistä on myös varmistaa opiskelijaa ohjaavan henkilön, työpaikkaohjaajan tietoisuus toteutuksen tavoitteista, ohjauksen keinoista ja arvioinnin periaatteista.

Opettajien tehtävät monipuolistuvat työpaikalla tapahtuvassa opiskelussa. Opiskelijan opintojen suunnittelua tehdään yhdessä kollegojen sekä työpaikkaohjaajan kanssa. On tuettava ja ohjattava sekä opiskelijaa että työpaikkaohjaajaa. Oltava jatkuvassa yhteydessä ja tietoinen opiskelijan osaamisen kehittymisestä.

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittämisessä ja uusien mallien luomisessa on omat haasteensa. Näitä esteitä ja aitoja voidaan madaltaa lisäämällä systemaattista ja konkreettista työelämäyhteistyötä, mahdollistamalla henkilöstön työelämäjaksot sekä tukemalla työyhteisönä opettajien tekemiä kokeiluja. Vertaisten tuki ja uusien kokeilujen esittely sekä edelleen soveltaminen tuovat uusia tuulia kaikkien arkeen.